Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 23

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 23

Strona 23 z 32

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC. Udziały danego KBC w kapitale EBC zgodnie z Traktatem oraz odpowiednim kluczem kapitałowym i wkładami określonymi w art. 48 ust. 2 Statutu ESBC

Koszt

Obowiązkowe

9.2

Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych+)

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC. Należności od EBC w euro związane z początkowymi i dodatkowymi transferami rezerw walutowych zgodnie art. 30 Statutu ESBC. Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC. Należności w ramach Eurosystemu względem KBC wynikające z emisji certyfi­ katów dłużnych EBC W odniesieniu do KBC: należności netto związane z zastosowaniem klucza przy­ działu banknotów, tj. obejmujące salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i odpowiadający jej bilansujący zapis księ­ gowy w rozumieniu decyzji EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształ­ cona) (4) W odniesieniu do EBC: należności związane z emisją banknotów przez EBC zgodnie z decyzją EBC/2010/29


Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.3

Należności wynika­ jące z emisji certyfi­ katów dłużnych EBC+)

Koszt

Obowiązkowe

9.4

Należności netto z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie+) (*)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.5

Pozostałe należności w ramach Eurosys­ temu (netto)+)

Pozycja netto następujących kategorii: a) należności netto związane z saldami na rachunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja pasywów 10.4: „Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto)” ) a) Wartość nominalna Obowiązkowe

L 35/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

b) należności wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem dochodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku, a ich rozlicze­ niem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia danego roku

b) Wartość nominalna

Obowiązkowe

c)

inne należności w ramach Eurosystemu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (*)

c)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

10

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda rachunków rozliczeniowych (należ­ ności), w tym inkaso czeków

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

11

Pozostałe aktywa

9

11.1

Monety strefy euro

Monety euro, o ile oficjalnym emitentem nie jest KBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9

11.2

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Koszt minus amortyzacja Okresy amortyzacji: — komputery i związane z nimi oprogra­ mowanie i sprzęt oraz pojazdy mecha­ niczne: 4 lata — sprzęt, meble i instalacje w budynkach: 10 lat — budynki, kapitalizowane wydatki remontowe: 25 lat główne

Zalecane

Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie; poniżej 10 000 euro bez podatku VAT: brak kapitalizacji

9

11.3

Inne aktywa finan­ sowe

— Udziały i inwestycje w podmioty zależne; instrumenty udziałowe, których posiadanie jest uzasadnione względami strategii/polityki — Papiery wartościowe, w tym instru­ menty udziałowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda (np. depozyty termi­ nowe i rachunki bieżące) należące do wyodrębnionych portfeli — Transakcje reverse repo z instytucjami kredytowymi w związku z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętych w ramach niniej­ szej pozycji

a)

Rynkowe instrumenty udziałowe Cena rynkowa

Zalecane

b) Udziały partycypacyjne i niepłynne akcje oraz pozostałe instrumenty utrzymywane jako stała inwestycja Koszt z uwzględnieniem utraty wartości

Zalecane

c)

Inwestycje w podmiotach zależnych lub znaczące udziały Wartość aktywów netto

Zalecane

d)

Rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności Cena rynkowa Premia/dyskonto podlegają amortyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.