Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 25

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 25

Strona 25 z 32

Pozycje oznaczone znakiem „+)” są skonsolidowane w tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu. (2) Zasady struktury i wyceny wyszczególnione w niniejszym załączniku są obowiązkowe dla rachunkowości EBC oraz w odniesieniu do wszystkich istotnych aktywów i pasywów w rachunkowości KBC sporządzanej dla celów Eurosystemu (tj. istotnych dla działania Eurosystemu). (3) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1. (4) Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego. Decyzja EBC/2010/23 została przyjęta przed opublikowaniem wytycznych EBC/2010/20.


PASYWA

Pozycja bilansu (1) Klasyfikacja składników pozycji bilansu Zasada wyceny Zakres zastosowania (2)

1

1

Banknoty w obiegu (*)

a)

Banknoty euro plus/minus korekty związane z zastosowaniem klucza przy­ działu banknotów zgodnie z decyzją EBC/2010/23 i decyzją EBC/2010/29 Banknoty denominowane w walutach krajowych krajów strefy euro w ciągu roku wymiany gotówkowej

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2

2

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązko­ wych)

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wymienione w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7

2.1

2.1

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdujących się na liście instytucji finanso­ wych podlegających obowiązkowi odprowa­ dzania rezerwy obowiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu ESBC. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące do utrzymywania rezerwy obowiązkowej Depozyty bieżące z określonym oprocento­ waniem (instrument o charakterze stałym)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.2

2.2

Depozyt w banku centralnym na koniec dnia Depozyty termi­ nowe

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.3

2.3

Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płynności w związku z operacjami dostra­ jania Transakcje związane z polityką pieniężną, których celem jest absorpcja płynności Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze spadku wartości aktywów zabezpieczają­ cych kredyty udzielone tym instytucjom kredytowym

Wartość nominalna

Obowiązkowe

2.4

2.4

Odwracalne operacje dostrajające Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpie­ czającego

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

2.5

2.5

Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/57

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

3

3

Pozostałe zobowią­ zania wobec insty­ tucji kredytowych strefy euro w euro

Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem portfelami papierów warto­ ściowych w pozycji aktywów 7 „Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro”. Pozostałe operacje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Eurosys­ temu. Nie obejmuje rachunków bieżących instytucji kredytowych. Wszelkie zobowią­ zania/depozyty wynikające z operacji poli­ tyki pieniężnej inicjowanych przez bank centralny przed wejściem do Eurosystemu Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansie EBC. Certyfikaty dłużne zgodnie z załącznikiem I do wytycznych EBC/2000/7. Papier warto­ ściowy z dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płynności.

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

4

4

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłuż­ nych

Koszt Dyskonto podlega amortyzacji

Obowiązkowe

5

5

Zobowiązania wobec innych rezy­ dentów strefy euro w euro Zobowiązania wobec sektora instytucji rządo­ wych i samorządowych Pozostałe zobowią­ zania Rachunki bieżące, depozyty depozyty płatne na żądanie terminowe, Wartość nominalna Obowiązkowe

5.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.