Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 26

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 26

Strona 26 z 32

5.1

5.2

5.2

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w tym instytucji finansowych zwolnionych z obowiązku utrzymywania rezerwy (zob. pasywna pozycja 2.1 „Rachunki bieżące” ); depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych banków, banków centralnych, instytucji międzynaro­ dowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Europejskiej; rachunki bieżące innych depo­ nentów. Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem papierami warto­ ściowymi w euro. Salda rachunków w TARGET2 banków centralnych państw członkowskich, których walutą nie jest euro


Wartość nominalna

Obowiązkowe

6

6

Zobowiązania wobec nierezy­ dentów strefy euro w euro

Wartość nominalna lub koszt transakcji

Obowiązkowe

7

7

Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych Zobowiązania wobec nierezy­ dentów strefy euro w walutach obcych

Rachunki bieżące; zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwe­ stycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie

Wartość nominalna; przeliczane rynkowym kursie walutowym

po

Obowiązkowe

8

8

L 35/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

8.1

8.1

Depozyty, salda na rachunkach, pozos­ tałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu instru­ mentów kredyto­ wych w ramach ERM II Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyzna­ wanych przez MFW Zobowiązania w ramach Eurosys­ temu+) Zobowiązania stanowiące równo­ wartość przekaza­ nych rezerw walu­ towych+) Zobowiązania wyni­ kające z emisji certyfikatów dłuż­ nych EBC+)

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji repo; zazwyczaj transakcje inwe­ stycyjne przy wykorzystaniu aktywów w walutach obcych lub złocie Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II

Wartość nominalna; przeliczane rynkowym kursie walutowym

po

Obowiązkowe

8.2

8.2

Wartość nominalna; przeliczane rynkowym kursie walutowym

po

Obowiązkowe

9

9

Pozycja denominowane w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzielonych pierwotnie danemu krajowi/KBC

Wartość nominalna; przeliczane rynkowym kursie walutowym

po

Obowiązkowe

10

10.1

Pozycja w euro znajdująca się wyłącznie w bilansie EBC

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10.2

Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC. Zobowiązania w ramach Eurosystemu względem EBC wynikające z emisji certyfi­ katów dłużnych EBC Pozycja ta znajduje się jedynie w bilansach KBC. W odniesieniu do KBC: zobowiązania netto związane z zastosowaniem klucza przy­ działu banknotów, obejmuje salda w ramach Eurosystemu związane z emisją banknotów przez EBC, kwotę wyrównawczą i bilansujący zapis księgowy, w rozumieniu decyzji EBC/2010/23 Pozycja netto następujących kategorii: a) zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach TARGET2 oraz rachun­ kach korespondencyjnych KBC, tzn. kwoty netto należności i zobowiązań (zob. także pozycja aktywów 9.5 „Pozostałe należności w ramach Euro­ systemu (netto)” ) zobowiązania wynikające z różnicy pomiędzy dochodami pieniężnymi, które mają być połączone i podlegają redystrybucji. Pozycja ta ma znaczenie tylko w okresie pomiędzy księgowaniem przychodów pieniężnych w ramach procedur na koniec roku a ich rozlicze­ niem w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia każdego roku inne zobowiązania w ramach Eurosys­ temu w euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC (*)

Koszt

Obowiązkowe

10.3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.