Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 27

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 27

Strona 27 z 32

Zobowiązania netto w ramach Eurosys­ temu z tytułu przy­ działu banknotów euro+) (*)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10.4

Pozostałe zobowią­ zania w ramach Eurosystemu (netto)+)

a)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

b)

b)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

c)

c)

Wartość nominalna

Obowiązkowe

10

11

Pozycje w trakcie rozliczenia

Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobo­ wiązania), w tym przepływ transferów bezgotówkowych


Wartość nominalna

Obowiązkowe

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/59

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

10 10

12 12.1

Pozostałe pasywa Różnice z aktualizacji wyceny instru­ mentów pozabilan­ sowych Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji walutowych, swapów walutowych, swapów na stopę procentową, transakcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych transakcji waluto­ wych od dnia transakcji do dnia rozliczenia Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzymane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale odnoszące się do okresu przyszłego Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walu­ towe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi transakcje repo powiązane z jednoczesnymi transakcjami reverse repo, związane z zarządzaniem port­ felami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów 11.3: „Inne aktywa finansowe”. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Dochody bieżące (zakumulowany zysk netto), zysk za rok poprzedni przed podziałem. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa. Depozyty klientów w złocie. Monety w obiegu, o ile oficjalnym emitentem jest KBC. Banknoty w obiegu denominowane w walucie krajowej kraju strefy euro, które przestały być prawnym środkiem płatniczym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotówkowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów „Rezerwy celowe”. Zobowiązania emerytalne netto Pozycja netto pomiędzy wartością termi­ nową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym Obowiązkowe

10

12.2

Rozliczenia między­ okresowe bierne

Wartość nominalna, przeliczane rynkowym kursie walutowym

po

Obowiązkowe

10

12.3

Pozycje różne

Wartość nominalna lub koszt transakcji Depozyty klientów w złocie Wartość rynkowa

Zalecane Depozyty klientów w złocie: obowiązkowe

10

13

Rezerwy celowe

a)

Na poczet świadczeń emerytalnych, ryzyka kursowego, ryzyka stopy procen­ towej, ryzyka kredytowego i ryzyka ceny złota, a także rezerwy utworzone na inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki, rezerwy na poczet banknotów w obiegu denominowanych w walucie krajowej krajów strefy euro, które prze­ stały być prawnym środkiem płatni­ czym, jednak nadal znajdują się w obiegu po roku wymiany gotów­ kowej, o ile nie zostały wykazane w pozycji pasywów 12.3 „Pozostałe zobowiązania/Pozycje różne”. Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konsolidowane z odpowiednimi kwotami wykazanymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały partycypacyjne w EBC” +)

a)

Koszt/wartość nominalna

Zalecane

b)

Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kredytowego związanego z operacjami polityki pieniężnej

b)

Wartość nominalna (w proporcji do subskrybowanego kapitału EBC; na podstawie wyceny na koniec roku doko­ nywanej przez Radę Prezesów EBC)

Obowiązkowe

L 35/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

Pozycja bilansu (1)

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

Zakres zastosowania (2)

11

14

Różnice z wyceny

Różnice z wyceny związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów warto­ ściowych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki z aktualizacji wyceny związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji terminowych, swapów walutowych i SDR. Wpłaty otrzymane przez EBC od KBC na mocy art. 48 ust. 2 Statutu ESBC są konso­ lidowane z odpowiednimi kwotami wykaza­ nymi w pozycji aktywów 9.1 „Udziały party­ cypacyjne w EBC” +)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.