Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 29

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 29

Strona 29 z 32

8. 9.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro Pozostałe aktywa

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawa­ nych przez MFW

10. Pozostałe pasywa 11. Różnice z wyceny 12. Kapitał i rezerwy kapitałowe

Aktywa razem

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. (1) Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.

Pasywa razem

L 35/61

L 35/62


ZAŁĄCZNIK VI Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu: format używany do publikacji w trakcie kwartału

(w milionach EUR) Aktywa (1) Stan … Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji Pasywa Stan … Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji

PL

1. 2.

Złoto i należności w złocie Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.1. Należności od MFW 2.2. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagra­ niczne

1. 2.

Banknoty w obiegu Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązko­ wych) 2.2. Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 2.3. Depozyty terminowe 2.4. Odwracalne operacje dostrajające

3. 4.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych Należności od nierezydentów strefy euro w euro 4.1. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 4.2. Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 3. 4. 5.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.5. Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabez­ pieczającego Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 5.1. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 5.2. Pozostałe zobowiązania 6. 7. 8. Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.1. Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.2. Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 9. Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawa­ nych przez MFW

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 5.1. Podstawowe operacje refinansujące 5.2. Dłuższe operacje refinansujące 5.3. Odwracalne operacje dostrajające 5.4. Odwracalne operacje strukturalne 5.5. Kredyt w banku centralnym 5.6. Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpie­ czającego

6. 7.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 7.1. Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 7.2. Pozostałe papiery wartościowe

8. 9.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro Pozostałe aktywa

10. Pozostałe pasywa 11. Różnice z wyceny 12. Kapitał i rezerwy kapitałowe

Aktywa ogółem

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia. (1) Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.

Pasywa ogółem

9.2.2011

9.2.2011

ZAŁĄCZNIK VII Skonsolidowany bilans roczny Eurosystemu

(w milionach EUR) Aktywa (1) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły

1. 2.

Złoto i należności w złocie Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.1. Należności od MFW 2.2. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagra­ niczne

1. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.