Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 30

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 30

Strona 30 z 32

Banknoty w obiegu Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązko­ wych) 2.2. Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 2.3. Depozyty terminowe 2.4. Odwracalne operacje dostrajające 2.5. Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego

PL

3. 4.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych Należności od nierezydentów strefy euro w euro 4.1. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 4.2. Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 3. 4. 5.


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 5.1. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 5.2. Pozostałe zobowiązania

5.

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 5.1. Podstawowe operacje refinansujące 5.2. Dłuższe operacje refinansujące 5.3. Odwracalne operacje dostrajające 5.4. Odwracalne operacje strukturalne 5.5. Kredyt w banku centralnym 5.6. Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpie­ czającego

6. 7. 8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.1. Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowią­ zania 8.2. Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II

6. 7.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 7.1. Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 7.2. Pozostałe papiery wartościowe

8. 9.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro Pozostałe aktywa

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawa­ nych przez MFW

10. Pozostałe pasywa 11. Różnice z wyceny 12. Kapitał i rezerwy kapitałowe Aktywa ogółem Pasywa ogółem

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia. (1) Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.

L 35/63

L 35/64

ZAŁĄCZNIK VIII Bilans roczny banku centralnego (1)

(w milionach EUR) (2) Aktywa (3) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły

PL

1. 2.

Złoto i należności w złocie Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.1. Należności od MFW 2.2. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagra­ niczne

1. 2.

Banknoty w obiegu (*) Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązko­ wych) 2.2. Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 2.3. Depozyty terminowe 2.4. Odwracalne operacje dostrajające 2.5. Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabez­ pieczającego

3. 4.

Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych Należności od nierezydentów strefy euro w euro 4.1. Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 4.2. Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 3. 4. 5.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 5.1. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 5.2. Pozostałe zobowiązania

5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.