Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 31

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 31

Strona 31 z 32

Należności od instytucji kredytowym strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 5.1. Podstawowe operacje refinansujące 5.2. Dłuższe operacje refinansujące 5.3. Odwracalne operacje dostrajające 5.4. Odwracalne operacje strukturalne 5.5. Kredyt w banku centralnym 5.6. Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpie­ czającego

6. 7. 8.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.1. Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.2. Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II


6. 7.

Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 7.1. Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 7.2. Pozostałe papiery wartościowe

8. 9.

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro Należności w ramach Eurosystemu 9.1. Udziały partycypacyjne w EBC 9.2. Należności odpowiadające transferom rezerw walutowych

9.

Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawa­ nych przez MFW 10.1. Zobowiązania stanowiące równowartość przekazanych rezerw walutowych 10.2. Zobowiązania wynikające z emisji certyfikatów dłuż­ nych EBC

10. Zobowiązania w ramach Eurosystemu

9.2.2011

(w milionach EUR) (2) Aktywa (3) Rok bieżący Rok ubiegły Pasywa Rok bieżący Rok ubiegły

9.2.2011

9.3. Należności wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC 9.4. Należności netto z tytułu przydziału banknotów euro w Eurosystemie 9.5. Pozostałe należności w ramach Eurosystemu (netto) 10. Pozycje w trakcie rozliczenia 11. Pozostałe aktywa 11.1. Monety strefy euro 11.2. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 11.3. Inne aktywa finansowe 11.4. Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabilan­ sowych 11.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne 11.6. Pozycje różne 12. Strata za rok bieżący Aktywa ogółem

10.3. Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu przydziału banknotów euro 10.4. Pozostałe zobowiązania w ramach Eurosystemu (netto) 11. Pozycje w trakcie rozliczenia 12. Pozostałe pasywa 12.1. Różnice z aktualizacji wyceny instrumentów pozabi­ lansowych 12.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 12.3. Pozycje różne 13. Rezerwy celowe 14. Różnice z wyceny 15. Kapitał i rezerwy kapitałowe 15.1. Kapitał 15.2. Rezerwy kapitałowe 16. Zysk za rok bieżący Pasywa ogółem

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35/65

Poszczególne pozycje mogą nie sumować się do kwot ogółem z uwagi na zaokrąglenia. (*) Pozycje podlegające harmonizacji. Zob. motyw 5 niniejszych wytycznych. (1) Ujawniane w publikowanych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC informacje dotyczące banknotów euro w obiegu, wynagrodzenia z tytułu należności/zobowiązań netto w ramach Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu oraz dochodów pieniężnych powinny być zharmonizowane. W załącznikach IV, VIII i IX pozycje, które powinny być zharmonizowane, oznaczono gwiazdką. (2) Banki centralne mogą podawać albo dokładne kwoty w euro albo też kwoty zaokrąglone na różne sposoby. (3) Tabela aktywów może także być zamieszczona ponad tabelą pasywów.

L 35/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

ZAŁĄCZNIK IX Publikowany rachunek zysków i strat banku centralnego (1) (2)

(w milionach EUR) (3) Rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia … Rok sprawozdawczy Rok poprzedni

1.1. Przychody z tytułu odsetek (*) 1.2. Koszty z tytułu odsetek (*) 1. Wynik z tytułu odsetek

2.1. Zrealizowane straty/zyski z tytułu operacji finansowych 2.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów i pozycji finansowych 2.3. Zmiana stanu rezerw celowych na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota 2. Wynik netto z tytułu operacji finansowych, odpisów aktualizujących i rezerw celowych na ryzyko

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.