Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 4

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 4

Strona 4 z 32

Artykuł 8 Transakcje odwracalne 1. Transakcje odwracalne na podstawie umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repurchase agreement) księguje się po stronie pasywów bilansu jako otrzymany depozyt zabezpie­ czony, natomiast przekazane zabezpieczenie pozostaje po stronie aktywów bilansu. Sprzedane papiery wartościowe podle­ gające odkupowi zgodnie z umową z udzielonym przyrzecze­ niem odkupu są ujmowane przez podmiot sprawozdawczy zobowiązany do ich odkupu, tak jakby aktywa te były nadal częścią portfela, z którego zostały sprzedane.


Artykuł 6 Struktura bilansu Struktura bilansu EBC oraz KBC sporządzanego do celów spra­ wozdawczości finansowej Eurosystemu opiera się na strukturze określonej w załączniku IV. Artykuł 7 Zasady wyceny bilansowej 1. Do celów wyceny bilansowej stosuje się bieżące kursy i ceny rynkowe, chyba że załącznik IV stanowi inaczej. 2. Aktualizacja wyceny złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe zakla­ syfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności oraz nierynkowe papiery wartościowe, a także instrumentów finan­ sowych, zarówno bilansowych jak i pozabilansowych, jest dokonywana w dacie kwartalnej aktualizacji wyceny, po śred­ nich kursach i cenach rynkowych. Nie uniemożliwia to podmiotom sprawozdawczym dokonywania aktualizacji wyceny portfeli z większą częstotliwością na potrzeby wewnętrzne, pod

L 35/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

2. Transakcje odwracalne na podstawie umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repurchase agree­ ment) księguje się po stronie aktywów bilansu jako udzieloną pożyczkę zabezpieczoną, w kwocie równej wysokości pożyczki. Papiery wartościowe nabyte na podstawie umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu nie podlegają aktualizacji wyceny, a podmiot sprawozdawczy udzielający pożyczki nie wykazuje zysków lub strat z tego tytułu w rachunku zysków i strat. 3. W przypadku pożyczek papierów wartościowych papiery te pozostają w bilansie pożyczkodawcy. Transakcje takie księ­ guje się w taki sam sposób jak operacje z udzielonym przyrze­ czeniem odkupu. Jeżeli jednak na koniec roku papiery warto­ ściowe pożyczone przez podmiot sprawozdawczy, który wystę­ puje w charakterze pożyczkobiorcy, nie znajdą się na jego rachunku powierniczym, ustanawia on rezerwę na straty, jeżeli wartość rynkowa bazowych papierów wartościowych wzrosła od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jeżeli w międzyczasie papiery te zostały sprzedane, pożyczkobiorca wykazuje zobo­ wiązanie do zwrotu papierów wartościowych. 4. Transakcje zabezpieczone, których przedmiotem jest złoto, traktuje się jak umowy z przyrzeczeniem odkupu. Zmian stanu złota związanych z takimi transakcjami zabezpie­ czonymi nie wykazuje się w sprawozdaniach finansowych, a różnica pomiędzy kasową a terminową ceną transakcji jest rozliczana memoriałowo. 5. Transakcje odwracalne, w tym transakcje pożyczki papierów wartościowych, dokonywane w ramach automatycz­ nego programu pożyczek papierów wartościowych ujmuje się w bilansie jedynie wtedy, gdy na rachunku właściwego KBC lub EBC złożono zabezpieczenie w gotówce. Artykuł 9 Rynkowe instrumenty udziałowe 1. Niniejszy artykuł stosuje się do rynkowych instrumentów udziałowych, tj. akcji i udziałów lub funduszy akcji, bez względu na to, czy transakcje są przeprowadzane bezpośrednio przez podmiot sprawozdawczy czy też przez jego agenta, z wyjątkiem czynności związanych z funduszami emerytalnymi, udziałami partycypacyjnymi, inwestycjami w podmioty zależne lub znacznymi pakietami udziałów. 2. Instrumenty udziałowe w walutach obcych wykazywane w pozycji „Pozostałe aktywa” nie wchodzą w skład ogólnej pozycji walutowej, są natomiast częścią osobnego zasobu walu­ towego. Związane z tymi instrumentami zyski i straty z tytułu różnic kursowych wylicza się albo zgodnie z metodą kosztu średniego netto, albo metodą kosztu średniego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.