Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 5

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 5

Strona 5 z 32

3. Aktualizacja wyceny portfeli akcji odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2. Aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej pozycji. Aktualizacji wyceny cenowej funduszy akcji dokonuje się w ujęciu netto, a nie odrębnie dla każdej akcji. Nie kompensuje się różnych akcji lub różnych funduszy akcji. 4. Transakcje ujmuje się w bilansie według ceny trans­ akcyjnej. 5. Prowizja maklerska może być ujęta jako koszt trans­ akcyjny włączony do kosztu nabycia składnika aktywów albo jako koszt w rachunku zysków i strat.


6. Kwotę zakupionych dywidend uwzględnia się w koszcie nabycia instrumentu udziałowego. Po dniu ustalenia prawa do dywidendy kwota zakupionej dywidendy może być ujmowana jako osobna pozycja – aż do momentu otrzymania wypłaty dywidendy. 7. Narosłych dywidend nie księguje się na koniec okresu, ponieważ są one już uwzględnione w cenie rynkowej instru­ mentów udziałowych (z wyjątkiem akcji notowanych po dniu ustalenia prawa do dywidendy). 8. Emisję praw do akcji ujmuje się w momencie emisji jako osobny składnik aktywów. Koszt nabycia oblicza się na podstawie bieżącego średniego kosztu danego instrumentu udziałowego, ceny wykonania prawa do nabycia instrumentów udziałowych nowej emisji oraz proporcji pomiędzy istniejącymi a nowymi instrumentami udziałowymi. Cena praw do akcji może być także wyliczana na podstawie wartości rynkowej tych praw, bieżącego średniego kosztu instrumentów udziało­ wych oraz rynkowej ceny instrumentów udziałowych przed emisją praw do akcji. Artykuł 10 Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochodnych 1. Zabezpieczenie papierów wartościowych przed ryzykiem stopy procentowej z wykorzystaniem instrumentów pochod­ nych oznacza desygnowanie instrumentu pochodnego w taki sposób, aby zmiana jego wartości godziwej kompensowała wynikającą ze zmian stóp procentowych oczekiwaną zmianę wartości godziwej zabezpieczanego papieru wartościowego. 2. Instrumenty zabezpieczane oraz zabezpieczające ujmuje się i wycenia zgodnie z określonymi w niniejszych wytycznych przepisami ogólnymi, zasadami wyceny, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz szczególnymi wymogami dotyczą­ cymi określonych instrumentów. 3. W drodze wyjątku od postanowień art. 3 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14 ust. 2 lit. d) oraz art. 15 ust. 2, wycena zabezpieczanego papieru wartościowego oraz zabezpieczającego instrumentu pochod­ nego może być również dokonana w następujący alternatywny sposób: a) na koniec każdego kwartału papier wartościowy oraz instru­ ment pochodny podlegają aktualizacji wyceny i są wykazy­ wane w bilansie w wartości rynkowej. Wartość netto niezrealizowanych zysków/strat na instrumentach zabezpie­ czających i podlegających zabezpieczeniu podlega następują­ cemu asymetrycznemu ujęciu: (i) niezrealizowaną stratę netto ujmuje się w rachunku zysków i strat na koniec roku, przy czym zaleca się jej amortyzację przez pozostały okres życia instrumentu podlegającego zabezpieczeniu; oraz (ii) niezrealizowany zysk netto ujmuje się na rachunku różnic z wyceny oraz odwraca w dacie następnej aktua­ lizacji wyceny;

9.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/35

b) zabezpieczenie uprzednio nabytego papieru wartościowego: jeżeli średni koszt zabezpieczanego papieru wartościowego różni się od ceny rynkowej tego papieru wartościowego na moment ustanowienia zabezpieczenia, zastosowanie znajdują następujące zasady: (i) niezrealizowane zyski z tytułu tego papieru wartościo­ wego na ten dzień ujmuje się w różnicach z wyceny, natomiast niezrealizowane straty ujmuje się w rachunku zysków i strat; oraz (ii) przepis lit. a) ma zastosowanie do zmian w wartości rynkowej następujących po dniu ustanowienia zabezpie­ czenia; c) zaleca się, aby saldo niezamortyzowanych premii i dyskont na dzień ustanowienia zabezpieczenia podlegało amortyzacji przez pozostały okres życia instrumentu zabezpieczanego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.