Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 7

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

Data ogłoszenia:2011-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 7

Strona 7 z 32

L 35/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2011

4. Zastosowanie określonej w ust. 2 metody alternatywnej możliwe jest tylko w przypadku gdy spełnione są wszystkie z następujących warunków: a) zarządzanie poszczególnymi instrumentami i ocena ich wyników odbywają się jak dla jednego połączonego instru­ mentu, w oparciu o strategię zarządzania ryzykiem albo strategię inwestycyjną; b) przy ujęciu początkowym poszczególne instrumenty są okre­ ślane jako instrument syntetyczny i zostaje im nadana odpo­ wiednia struktura; c) zastosowanie metody alternatywnej eliminuje albo istotnie zmniejsza niespójność wyceny (niedopasowanie wyceny), która zaistniałaby przy zastosowaniu zasad ogólnych okre­ ślonych w niniejszych wytycznych na poziomie poszczegól­ nych instrumentów; d) dostępność formalnej dokumentacji umożliwia weryfikację spełniania warunków określonych w lit. a), b) i c). Artykuł 12 Banknoty 1. Na potrzeby wykonania art. 49 Statutu ESBC banknotów innych państw członkowskich, których walutą jest euro, będą­ cych w posiadaniu KBC, nie ujmuje się jako banknoty w obiegu, lecz jako salda w ramach Eurosystemu. W odniesieniu do banknotów innych państw członkowskich, których walutą jest euro, stosuje się następującą procedurę: a) KBC otrzymujący banknoty wyemitowane przez inny KBC, denominowane w krajowych jednostkach walutowych strefy euro, zawiadamia codziennie KBC będący ich emitentem o wartości banknotów wpłaconych w celu ich wymiany, z wyjątkiem przypadków, gdy dzienna wielkość takiego obrotu jest niska. KBC będący emitentem dokonuje odpo­ wiedniej zapłaty na rzecz otrzymującego KBC za pośrednic­ twem systemu TARGET2; oraz b) z chwilą otrzymania powyższego zawiadomienia KBC będący emitentem księguje korektę pozycji „Banknoty w obiegu”. 2. Wartość pozycji „Banknoty w obiegu” w bilansach KBC oblicza się na podstawie trzech składników: a) nieskorygowanej wartości banknotów euro w obiegu, w tym – w roku wymiany gotówkowej – banknotów denominowa­ nych w krajowych jednostkach walutowych strefy euro w przypadku KBC przyjmującego walutę euro; wartość powyższą oblicza się na podstawie jednej z dwóch następu­ jących metod: metoda A: B = P – D – N – S metoda B: B = I – R – N


gdzie: B – nieskorygowana wartość pozycji „Banknoty w obiegu” P – wartość banknotów wyprodukowanych lub otrzyma­ nych z drukarni lub od innego KBC D – wartość banknotów zniszczonych N – wartość banknotów krajowych KBC będącego emitentem znajdujących się w posiadaniu innego KBC (po dokonaniu odpowiedniego powiadomienia, a przed zwrotem banknotów do kraju pochodzenia) I – wartość banknotów wprowadzonych do obiegu R – wartość banknotów otrzymanych S – wartość banknotów w skarbcu; b) pomniejszonej o wartość nieoprocentowanej należności do odpowiedniego banku uczestniczącego w programie posze­ rzonego depozytu powierniczego (Extended Custodial Inven­ tory, ECI), w przypadku przeniesienia własności banknotów objętych takim programem; c) powiększonej/pomniejszonej o wynik korekty wynikającej z zastosowania klucza przydziału banknotów.

ROZDZIAŁ III USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO

Artykuł 13 Ustalanie wyniku finansowego 1. Do ustalania wyniku finansowego stosuje się następujące zasady: a) zrealizowane zyski i straty ujmuje się w rachunku zysków i strat; b) niezrealizowanych zysków nie ujmuje się jako przychody, lecz ujmuje bezpośrednio w różnicach z wyceny; c) na koniec roku niezrealizowane straty ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli przekraczają one uprzednie zyski z aktualizacji wyceny ujęte na odpowiednim rachunku różnic z wyceny; d) niezrealizowanych strat ujętych w rachunku zysków i strat nie odwraca się w kolejnych latach w przypadku wystąpienia nowych niezrealizowanych zysków; e) nie kompensuje się niezrealizowanych strat z tytułu danego papieru wartościowego, waluty czy złota z niezrealizowanymi zyskami z tytułu innych papierów wartościowych, walut lub złota;

9.2.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 35 POZ 31 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 26 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

  • Dz. U. L35 - 17 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

  • Dz. U. L35 - 1 z 20119.2.2011

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.