Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 1

10.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (2011/90/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają­ cego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2).

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 5,

Dla zapewnienia takiego tymczasowego stosowania Protokołu, niniejsza decyzja powinna być stosowana od dnia 1 stycznia 2011 r.,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (zwanego dalej „Protokołem”), z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu. Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii z zastrzeżeniem jego zawarcia. Artykuł 3

(1)

Dnia 16 lutego 2009 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Księstwem Andory w sprawie protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą a Księstwem Andory (zwanego dalej „Proto­ kołem”). Porozumienie zostało zawarte dnia 28 czerwca 1990 r.

(2)

Komisja i Księstwo Andory zakończyły negocjacje para­ fowaniem Protokołu.

(3)

Protokół powinien zostać podpisany.

(4)

Do czasu zakończenia procedur służących jego zawarciu, Protokół powinien być tymczasowo stosowany od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od dnia ostatniego etapu wdra­ żania środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne, wprowadzonych w 2005 i 2006 roku, odpowiednio, zmianami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (1) i rozporządzenia Komisji

Protokół stosowany jest tymczasowo od dnia 1 stycznia 2011 r. lub od późniejszej daty uzgodnionej między Unią i Księstwem Andory, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 3 Protokołu. Komisja zostaje niniejszym upoważniona do uzgodnienia w imieniu Unii takiej późniejszej daty rozpoczęcia tymczaso­ wego stosowania Protokołu.

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

L 36/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2011

Artykuł 4 Stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach wspólnego komitetu w kwestiach dotyczących tytułu IIa Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (1) (zwanego dalej „porozumieniem”), przyjmowane jest przez Radę stanowiącą większością kwalifiko­ waną na wniosek Komisji. Artykuł 5 W celu zapewnienia skutecznego stosowania art. 12i ust. 1 porozumienia Komisja notyfikuje Księstwu Andory przyjęcie nowych aktów prawnych Unii, które stanowią rozwinięcie prze­ pisów prawa unijnego w dziedzinie środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne, o których mowa w art. 12b porozumienia. Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podejmowania niezbędnych środków przewidzianych w art. 12k porozumienia w celu zapewnienia równoważności środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne Unii i Księstwa Andory.

Jeśli do dnia wprowadzenia w życie odnośnych aktów praw­ nych Unii, o których mowa w ust. 1, Księstwo Andory nie przyjmie nowych przepisów i jeśli tymczasowe stosowanie tych przepisów nie będzie możliwe, stosowanie tytułu IIa poro­ zumienia zostaje zawieszone zgodnie z art. 12k ust. 2 porozu­ mienia. Komisja powiadamia Księstwo Andory o takim zawie­ szeniu. Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Rady

MATOLCSY Gy.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1990, s. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 12 z 201110.2.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 3 z 201110.2.2011

  Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.