Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12

Strona 1 z 10
L 36/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

10.2.2011

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 14 z dnia 19 stycznia 2011 r.)

Tekst rozporządzenia otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szcze­ gólne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2),

Dnia 15 oraz 23 grudnia 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych podjął decyzję o zmianie danych dotyczących trzy­ dziestu osób fizycznych znajdujących się w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo­ darczych. W dniu 17 grudnia 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych podjął decyzję o usunięciu jednej osoby fizycznej, a w dniu 22 grudnia 2010 r. o usunięciu kolejnych trzech osób fizycznych z tego wykazu. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

10.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/13

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy: (a) „Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdul­ basit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adres: a) Londyn, Zjednoczone Królestwo; b) Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 2.7.1968 r. b) 2.9.1968 r. Miejsce urodzenia: a) Gdabia, Libia; b) Amman, Jordania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 3 z 201110.2.2011

  Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

 • Dz. U. L36 - 1 z 201110.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.