Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 18

L 37/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2011

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/91/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za usta­ nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo­ gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Laboratorium to należy zatem upoważnić do prowa­ dzenia testów serologicznych w monitorowaniu skutecz­ ności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Następujące laboratorium zostaje upoważnione do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szcze­ pionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek, zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE: Komipharm International Co. LTD 1236-6 Jeoungwang-dong 420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do Korea Południowa Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2011 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W decyzji 2000/258/WE wyznaczono laboratorium Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) w Nancy (poprzednio Agence franćaise de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) jako specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo­ gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie. W decyzji tej określono również obowiązki tego laboratorium. Do głównych zadań ANSES w Nancy należy ocena labo­ ratoriów w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu podjęcia decyzji o upoważnieniu tych laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Właściwy organ w Korei Południowej złożył wniosek o zatwierdzenie laboratorium w tym państwie trzecim w celu prowadzenia przedmiotowych testów serologicz­ nych. ANSES w Nancy poddało ocenie to laboratorium i dnia 6 września 2010 r. przedstawiło Komisji sprawozdanie z oceny, której wynik był pozytywny.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 25 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701) (1)

 • Dz. U. L37 - 19 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. wprowadzająca kwestionariusz służący do sporządzenia pierwszego sprawozdania z wprowadzania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 657) (1)

 • Dz. U. L37 - 16 z 201111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 2 z 201111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L37 - 1 z 201111.2.2011

  Informacja w sprawie daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.