Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

Data ogłoszenia:2011-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 2

Strona 1 z 14
L 37/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2011

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 118/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania


(1) (5) (4)

o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron i do wszystkich pozostałych stron, które złożyły o to wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mianowicie do skarżącego, innych znanych producentów unijnych, znanego producenta eksportującego w Tajlandii, przed­ stawicieli państwa, którego dotyczy postępowanie, znanych importerów i użytkowników. Wszystkim stronom, które w wyznaczonym terminie wystąpiły z wnioskiem oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, zapewniono możli­ wość przesłuchania. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i inne uwagi otrzymano od jednego producenta eksportującego w Tajlandii, skarżącego producenta unijnego, pięciu niepowiązanych importerów i przedsiębiorstwa handlowe (w tym jedno produkujące także w Unii) i jednego użyt­ kownika. Komisja zwróciła się o wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do celu tymczasowego ustalenia dumpingu, powstałej szkody oraz interesu Unii, a następnie je zweryfikowała. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: a) producent unijny — Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wiedeń, Austria; b) producent eksportujący w Tajlandii — Thai Stationery Industry Co. Ltd, Tajlandia („TSI”); c) przedsiębiorstwa powiązane z producentem eksportu­ jącym w Tajlandii — Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong; d) importerzy unijni — Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Włochy; — Rendol enterprises, Reilingen, Niemcy; — Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Włochy (także producent w Unii); — Winter Company Spain S.A., Hiszpania.

Dnia 20 maja 2010 r. Komisja Europejska („Komisja”) powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiado­ mienie o wszczęciu postępowania”) o wszczęciu postę­ powania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Unii niektórych kołowych mechanizmów segregatoro­ wych pochodzących z Tajlandii („państwo, którego dotyczy postępowanie”). Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej w dniu 6 kwietnia 2010 r. przez Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji unijnej niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych. Skarga zawierała dowód prima facie wskazujący na dumping wspomnianego produktu i istotną szkodę z tego wynikającą, co zostało uznane za wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie postępowania. 1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(6)

(2)

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępo­ wania skarżącego, innych znanych producentów unij­ nych, znanych producentów eksportujących w Tajlandii, przedstawicieli państwa, którego dotyczy postępowanie, a także znanych importerów i użytkowników. Zaintere­ sowanym stronom umożliwiono przedstawienie uwag na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępo­ wania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 37 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 25 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701) (1)

 • Dz. U. L37 - 19 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. wprowadzająca kwestionariusz służący do sporządzenia pierwszego sprawozdania z wprowadzania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 657) (1)

 • Dz. U. L37 - 18 z 201111.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656) (1)

 • Dz. U. L37 - 16 z 201111.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 1 z 201111.2.2011

  Informacja w sprawie daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.