Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1

Strona 1 z 2
12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000 cenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i II do tego rozporządzenia ustala się w szczególności na podstawie wyliczonej śred­ niej wartości celnych odnotowanych na rynkach impor­ towych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny refe­ rencyjnej.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1 i 5,

(5)

Nie ma potrzeby ustalania cen referencyjnych dla produktów objętych kryteriami określonymi w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, które są importowane z państw trzecich w niewielkich ilościach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że ceny referencyjne obowiązujące w Unii mogą być ustalane corocznie według kategorii produktu dla produktów, których dotyczy zawieszenie cła na mocy art. 28 ust. 1. To samo odnosi się do produktów, których ceny – podlegając albo obowiązującemu zmniejszeniu taryfy w ramach Światowej Organizacji Handlu albo innym umowom preferencyjnym – muszą być zgodne z cenami referencyjnymi.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następ­ nego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić szybkie zastosowanie cen referencyjnych w roku 2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

(2)

Zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 104/2000 cena referencyjna dla produktów wymienio­ nych w załączniku I część A i B do tego rozporządzenia jest równa cenie wycofania, ustalonej zgodnie z art. 20 ust. 1 tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Unijne ceny wycofania dla danych produktów na rok połowowy 2011 określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 122/2011 (2).

Artykuł 1 Ceny referencyjne produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011, przewidziane zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, określono w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Zob. s. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 38/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/3

ZAŁĄCZNIK 1. Ceny referencyjne produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 29 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Cena referencyjna (EUR/tonę) Gatunek Wielkość (1) Patroszone z głową (1) Dodatkowy kod Taric Extra, A (1) Ryba w całości (1) Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Śledź z gatunku Clupea harengus ex 0302 40 00

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7a 7b 8

— — — — — — — — — — — — — — F073 F074 F075 F076 F077 1 144 1 144 1 081 858 604

F011 F012 F013 F016 F017 F018 F015 F019 F025 F026 F027 F067 F068 F069 F083 F084 F085 F086 F087

129 197 186 118 118 247 219 110 110 99 82 982 982 824 826 826 636 477 350

Karmazyn (Sebastes spp.) ex 0302 69 31 oraz ex 0302 69 33

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.