Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 19

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

poziomu ceny, która uruchamia środek interwencyjny przewidziany w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r., aby nie zakłócać działania systemu interwencji w roku 2011. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

(6)

Unijna cena sprzedaży jest ustalana przed rozpoczęciem roku połowowego dla każdego z produktów wymienio­ nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na poziomie równym co najmniej 70 % oraz nieprzekraczającym 90 % ceny orientacyjnej. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 (2) ustala ceny orientacyjne na rok połowowy 2011 dla wszystkich odnośnych produktów. Ceny rynkowe różnią się znacznie w zależności od gatunków i sposobu prezentacji produktów, w szczególności w przypadku kalmara i morszczuka. Dlatego wskaźniki przeliczeniowe należy ustalić dla różnych gatunków i form prezentacji produktów mrożo­ nych wyładowanych na terenie Unii w celu ustalenia

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Unijne ceny sprzedaży określone w art. 25 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 104/2000 stosowane w ciągu roku połowowego 2011 do produktów wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia oraz formy prezentacji i wskaźniki przelicze­ niowe, do których się one odnoszą, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Dz.U. L 343 z 29.12.2010, s. 6.

L 38/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

ZAŁĄCZNIK CENY SPRZEDAŻY I WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE

Współczynnik przeliczeniowy Cena sprzedaży (EUR/tonę)

Gatunek

Prezentacja

Poziom interwencji

Halibut grenlandzki (Reinhardtius hippoglossoides) Morszczuk (Merluccius spp.)

W całości, z głową lub bez głowy W całości, z głową lub bez głowy Pojedyncze filety — ze skórą — bez skóry

1,0 1,0

0,85 0,85

1 629 1 047

1,0 1,1 1,0 1,0

0,85 0,85 0,85 0,85

1 273 1 401 1 230 3 449

Dorada (Dentex dentex i Pagellus spp.) Włócznik (Xiphias gladius) Krewetki Penaeidae a) Parapenaeus Longirostris b) Pozostałe Penaeidae Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macro­ soma i Sepiola rondeletti) Kałamarnica (Loligo spp.) a) Loligo patagonica

W całości, z głową lub bez głowy W całości, z głową lub bez głowy Zamrożone

1,0 1,0 Zamrożone 1,0

0,85 0,85 0,85

3 461 6 641 1 628

— całe, nieoczyszczone — oczyszczone

1,00 1,20 2,50 2,90 1,00 1,00 1,70

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80

997 1 196 2 493 2 891 1 837 698 1 187

b) Loligo vulgaris

— całe, nieoczyszczone — oczyszczone

Ośmiornice (Octopus spp.) Illex argentinus

Zamrożone — całe, nieoczyszczone — korpusy

Formy prezentacji handlowej: całe, nieoczyszczone: produkt, który nie został poddany żadnej obróbce oczyszczone: korpus: produkt, który został co najmniej wypatroszony ciało kalmara, który został co najmniej wypatroszony i odgłowiony

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.