Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 22

L 38/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2814/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania prolongowanej pomocy dla niektórych produktów rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 5, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie przyznawania zryczałtowanej pomocy w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (3), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Poziom pomocy nie powinien być taki, aby zakłócał równowagę na rynku w odniesieniu do danych produktów lub zakłócał konkurencję. Poziom pomocy nie powinien przekraczać kosztów tech­ nicznych i finansowych związanych z czynnościami, które są niezbędne do utrwalania i przechowywania, reje­ strowanych w Unii w trakcie roku połowowego poprze­ dzającego dany rok. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r., aby nie zakłócać działania systemu interwencji w roku 2011. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do roku połowowego 2011 kwotę pomocy prolongowanej określonej w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 i kwotę pomocy zryczałtowanej określonej w art. 24 ust. 4 wymienionego rozporządzenia ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje, że pomoc może być przyznawana w odniesieniu do ilości niektórych świeżych produktów wycofanych z obrotu i przetworzonych w celu ich utrwalenia i przechowywanych albo konserwowanych. Celem tej pomocy jest przyznanie odpowiedniej zachęty organizacjom producentów do przetwarzania lub konser­ wowania produktów wycofanych z obrotu, tak aby można było uniknąć ich niszczenia.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. (2) Dz.U. L 326 z 22.12.2000, s. 34. (3) Dz.U. L 132 z 15.5.2001, s. 10.

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/23

ZAŁĄCZNIK 1. Kwota pomocy prolongowanej w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I pkt A i B oraz w odniesieniu do soli (Solea spp.) wymienionej w załączniku I pkt C do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 1 Pomoc (EUR/tonę) 2

I. Zamrażanie i przechowywanie całych produktów, patroszonych i z głową lub produktów porcjowanych — Sardynki z gatunku Sardina pilchardus — Inne gatunki II. Filetowanie, zamrażanie i przechowywanie III. Solenie i/lub suszenie oraz przechowywanie całych produktów, patroszonych i z głową lub produktów porcjowanych lub filetowanych IV. Marynowanie i przechowywanie 359 291 400 277 260

2. Kwota pomocy prolongowanej w odniesieniu do innych produktów wymienionych w załączniku I pkt C do rozpo­ rządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania i/lub konserwowania okre­ ślone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 1

Produkty 2

Pomoc (EUR/tonę) 3

I. Zamrażanie i przechowywanie

Homarzec (Nephrops norvegicus) Ogony homarca (Nephrops norvegicus)

327 248 293 327 248 392 210

II. Odgławianie, przechowywanie III. Gotowanie, przechowywanie

zamrażanie zamrażanie

i i

Homarzec (Nephrops norvegicus) Homarzec (Nephrops norvegicus) Krab kieszeniec (Cancer pagurus)

IV. Pasteryzacja i przechowywanie V. Przechowywanie żywych produktów w stałych zbiornikach lub klatkach

Krab kieszeniec (Cancer pagurus) Krab kieszeniec (Cancer pagurus)

3. Kwota zryczałtowanej pomocy w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Metody przetwarzania Pomoc (EUR/tonę)

I. Zamrażanie i przechowywanie całych produktów, patroszonych i z głową lub produktów porcjowanych II. Filetowanie, zamrażanie i przechowywanie

291 400

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.