Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 34

Tytuł:

Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 34

Strona 1 z 4
L 38/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

UMOWA dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami; MAJĄC NA UWADZE postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między różnymi państwami człon­ kowskimi Unii Europejskiej a Meksykańskim Stanami Zjednoczonymi; STWIERDZAJĄC, że dnia 5 czerwca 2003 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej upoważniły Komisję Europejską do zmiany niektórych postanowień dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych przez te państwa poprzez umowę między Unią Europejską a państwami trzecimi; STWIERDZAJĄC, że Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą być włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych lub zawieranych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi; UZNAJĄC znaczenie zaktualizowania stosunków w dziedzinie komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia solidnej podstawy prawnej dla prze­ wozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi oraz zapewnienia ciągłości takich przewozów; PODKREŚLAJĄC swoje zainteresowanie propagowaniem swobody konkurencji w dziedzinie przewozów lotniczych oraz konieczność zapobiegania zawieraniu przez przedsiębiorstwa lotnicze umów, których celem jest utrudnienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji; STWIERDZAJĄC, że celem Unii Europejskiej nie jest naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi Unii Europejskiej a przewoźnikami lotniczymi z Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, ani zmiana postanowień obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Odniesienia do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego stroną dowolnej spośród dwustronnych umów wymienionych w załączniku I są rozumiane jako odnie­ sienia do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 2. Odniesienia do przewoźników lotniczych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego stroną dwustronnej umowy wymienionej w załączniku I są rozumiane jako odnie­ sienia do przewoźników lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej. 3. Niniejsza umowa zmienia niektóre postanowienia obowią­ zujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej wymie­ nionych w załączniku I pozostając bez wpływu na istniejące prawa przewozowe. Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie Europejskiej Unii

2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej Meksykańskie Stany Zjedno­ czone niezwłocznie wydają odpowiednie upoważnienia i zezwolenia, pod warunkiem że: a) przewoźnik lotniczy jest ustanowiony zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej na terytorium wyznaczającego państwa członkow­ skiego Unii Europejskiej, oraz posiada ważną koncesję zgodną z prawem Unii Europejskiej; oraz b) państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźni­ kiem lotniczym, a w wyznaczeniu są wyraźnie określone właściwe władze lotnicze; oraz c) przewoźnik lotniczy stanowi własność, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, i pozostaje pod skuteczną kontrolą, państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywateli tych państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III, lub obywateli tych innych państw. 3. Meksykańskie Stany Zjednoczone mogą odmówić wydania upoważnień lub zezwoleń przewoźnikowi lotniczemu wyzna­ czonemu przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub cofnąć, zawiesić lub ograniczyć takie upoważnienia lub zezwo­ lenia, jeśli jeden z warunków wspomnianych w ust. 2 nie jest spełniony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.