Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 42

Strona 1 z 2
L 38/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(2011/96/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomo­ cowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakce­ syjnym (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań prze­ dakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiej­ skich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegają­ cych się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedak­ cesyjnym (2), w szczególności jego art. 13, uwzględniając wieloletnią umowę finansową zawartą z Rumunią w dniu 2 lutego 2001 r., w szczególności art. 11 rozdziału A jej załącznika, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wielo­ letnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu SAPARD oraz przejścia z programu SAPARD do programu rozwoju obszarów wiej­ skich (3), w powiązaniu z wieloletnimi umowami finansowymi, o których mowa z załączniku II, pkt 1 tego rozporządzenia, w szczególności z art. 11 rozdziału A załącznika do nich, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Artykuł 11 rozdziału A załącznika do wieloletnich umów finansowych przewiduje przyjęcie przez Komisję decyzji o rozliczeniu rachunków. Na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 248/2007 przepis ten nadal ma zastoso­ wanie do Rumunii.

(3)

Termin przewidziany na przedłożenie wymaganych dokumentów Komisji przez państwa otrzymujące pomoc dobiegł końca.

(4)

W decyzji Komisji C(2008) 5524 z dnia 30 września 2008 r. rozliczono rachunki Bułgarii oraz Chorwacji. Niemniej jednak z uwagi na brak dodatkowych infor­ macji, o które zwrócono się do Rumunii, decyzja doty­ cząca rachunków tego państwa nie mogła zostać wówczas przyjęta.

(5)

W międzyczasie przekazano jednak informacje uzupeł­ niające. Przeprowadzone kontrole pozwoliły Komisji na podjęcie decyzji co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków przedłożonych przez agencję SAPARD.

Niniejsza decyzja zostaje podjęta w oparciu o informacje księgowe. Nie narusza ona możliwości podjęcia następnie przez Komisję decyzji o wyłączeniu z finansowania przez UE wydatków poniesionych niezgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2222/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rachunki agencji SAPARD, położonej na terytorium Rumunii, dotyczące wydatków finansowanych z ogólnego budżetu Unii Europejskiej w 2007 r. zostają niniejszym rozliczone.

Komisja, działając w imieniu Unii Europejskiej, zawarła z Rumunią wieloletnie umowy finansowe (MAFA) usta­ nawiające techniczne, prawne i administracyjne ramy realizacji Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).

Artykuł 2 Wydatki oraz środki finansowe otrzymane z UE za rok finan­ sowy 2007, określone na dzień 31 grudnia 2007 r., jak również aktywa posiadane w dniu 31 grudnia 2007 r. w imieniu UE przez państwo będące beneficjentem, które zostają rozliczone na mocy niniejszej decyzji, określono w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 1 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.