Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9667)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 70

4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przy­ jęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeo­ graficzny lub daty przyjęcia pierwszych trzech zaktuali­ zowanych wykazów tych terenów, w zależności od tego, w którym wykazie po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty.

L 40/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.2.2011

(7)

Na potrzeby borealnego regionu biogeograficznego, wykazy terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG zostały przekazane Komisji przez zaintere­ sowane państwa członkowskie w okresie od stycznia 2003 r. do listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone zostały informacje dotyczące każdego terenu dostarczone na formularzu ustanowionym decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formu­ larza zawierającego informacje o terenach proponowa­ nych jako tereny Natura 2000 (1). Informacje te obejmują najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez dane państwo członkow­ skie, nazwę terenu, jego położenie i wielkość oraz dane uzyskane przez zastosowanie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG. Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, w którym określono także prio­ rytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć czwarty zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na borealny region biogeogra­ ficzny. Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przy­ rodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na poziomie Wspólnoty są dokonywane w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje. Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków. Biorąc pod uwagę opóź­ nienie w otrzymaniu informacji i osiągnięciu porozu­ mienia z państwami członkowskimi, należy przyjąć

czwarty zaktualizowany wykaz terenów, który będzie musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(13)

(8)

Zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna, nie można stwierdzić ani kompletności, ani niekompletności sieci Natura 2000 pod względem tych gatunków i siedlisk. W razie konieczności wykaz należy aktualizować zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG. W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy zatem uchylić decyzję 2010/46/UE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Siedlisk,

(9)

(14)

(15)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do niniejszej decyzji ustanawia się czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na borealny region biogeograficzny zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG. Artykuł 2 Decyzja 2010/46/UE traci moc. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(11)

(12)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2011 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 300 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9677)

  • Dz. U. L40 - 206 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9676)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.