Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 206

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9676)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 206

Strona 1 z 48
L 40/206

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9676) (2011/85/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Śródziemnomorski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Grecji, Malty i Cypru zgodnie z art. 1 protokołu 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r., części terytorium Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, a także, zgodnie z art. 299 ust. 4 Traktatu, terytorium Gibraltaru, za którego stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest Zjednoczone Królestwo, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, oraz pierwsze trzy zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2006/613/WE (2), 2008/335/WE (3), 2009/95/WE (4) oraz 2010/45/UE (5). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeogra­ ficzny, jako specjalny obszar ochrony, ustalając prioryte­ towe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne. W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem czwarta aktualizacja wykazu terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 206 z 22.7.1992, s. 7. 259 z 21.9.2006, s. 1. 123 z 8.5.2008, s. 76. 43 z 13.2.2009, s. 393. 30 z 2.2.2010, s. 322.

Czwarta aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziem­ nomorski region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa człon­ kowskie zaproponowały od 2008 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na śródziemno­ morski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia czwartego zaktua­ lizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny. Czwartej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziem­ nomorski region biogeograficzny, należy dokonać także w celu uwzględnienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspól­ notowego i pierwszych trzech zaktualizowanych wykazów. W związku z tym czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, skła­ dających się na śródziemnomorski region biogeogra­ ficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 206 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 300 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9677)

  • Dz. U. L40 - 1 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9667)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.