Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 300

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9677)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 300

Strona 1 z 13
L 40/300

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9677) (2011/86/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia trzeciego zaktuali­ zowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeo­ graficzny. Drugiej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny należy dokonać także w celu uwzględ­ nienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszego zaktualizowanego wykazu. W związku z tym drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty skła­ dających się na panoński region biogeograficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny lub daty przyjęcia pierwszego zaktualizowanego wykazu tych terenów, w zależności od tego, w którym wykazie po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspól­ noty. Na potrzeby panońskiego regionu biogeograficznego wykazy terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG zostały przekazane Komisji przez zaintere­ sowane państwa członkowskie w okresie od maja 2004 r. do listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone zostały informacje dotyczące każdego terenu dostarczone na formularzu ustanowionym decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formu­ larza zawierającego informacje o terenach proponowa­ nych jako tereny Natura 2000 (4). Informacje te obejmują najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez dane państwo członkow­ skie, nazwę terenu, jego położenie i wielkość oraz dane uzyskane przez zastosowanie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

Panoński region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji i Rumunii oraz terytorium Węgier, zgodnie kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz pierwszy zaktualizowany wykaz tych terenów zostały przyjęte decyzjami Komisji 2008/26/WE (2) oraz 2009/90/WE (3). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 300 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 206 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9676)

  • Dz. U. L40 - 1 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9667)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.