Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z Niderlandów)

Data ogłoszenia:2011-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 8

L 41/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2011

DECYZJE

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z Niderlandów) (2011/99/UE)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą­ dzania finansami (1), w szczególności jego pkt 28, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodo­ wymi i motocyklami) w regionie Noord Holland (NL32) według klasyfikacji NUTS II i uzupełniło go dodatko­ wymi informacjami do dnia 5 sierpnia 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finanso­ wych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 2 557 135 EUR. Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Nider­ landy,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budże­ towy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 557 135 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy. Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finanso­ wego i gospodarczego. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia EFG w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR. Dnia 8 kwietnia 2010 r. Niderlandy złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2011 r.

(4)

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

FELLEGI T.

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 9 z 201115.2.2011

  Decyzja Rady 2011/100/WPZiB z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L41 - 6 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L41 - 4 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 2 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Piacentinu Ennese” (ChNP)]

 • Dz. U. L41 - 1 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.