Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 754)

Data ogłoszenia:2011-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 27

16.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 754)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2011/103/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 33, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

nych przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zostają rozliczone rachunki włoskiej agencji płatni­ czej „ARBEA” dotyczące wydatków finansowanych przez Euro­ pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008. Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwro­ towi przez każde z państw członkowskich lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach poszcze­ gólnych programów rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1290/2005, określono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Decyzjami Komisji 2009/373/WE (2), 2010/59/UE (3) i 2010/721/UE (4) rozliczono za rok budżetowy 2008 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyłączeniem niemieckiej agencji płatniczej „Bayern”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE” oraz włoskiej agencji płatniczej „ARBEA”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków finansowa­ nych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przeka­ zanych przez włoską agencję płatniczą „ARBEA”. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja nie narusza podejmowa­

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2011 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

209 z 11.8.2005, s. 1. 116 z 9.5.2009, s. 21. 34 z 5.2.2010, s. 26. 312 z 27.11.2010, s. 23.

L 42/28

ZAŁĄCZNIK ROZLICZENIE WYDATKÓW WYŁĄCZONYCH Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2008 Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego wg programu

(EUR) Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane iv Zatwierdzona kwota rozliczona za rok budżetowy 2008 v = iii – iv Okresowe płatności zwrócone państwu członkowskiemu w roku budżetowym vi Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego w kolejnej deklaracji vii = v – vi

PL

Wspólny kod identyfikacyjny

Wydatki 2008

Korekty

Suma

IT: 2007IT06RPO0017

i

ii

iii = i + ii

113 211 214 221 Suma

13 960,24 120 914,76 16 824 475,27 1 194 719,75 18 154 070,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 960,24 120 914,76 16 824 475,27 1 194 719,75 18 154 070,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 960,24 120 914,76 16 824 475,27 1 194 719,75 18 154 070,02

13 960,24 120 914,76 16 944 398,00 1 194 719,72 18 273 992,72

0,00 0,00 – 119 922,73 0,03 – 119 922,70

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.2.2011

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 42 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 32 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych we Włoszech i Rumunii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 770)

 • Dz. U. L42 - 29 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 757)

 • Dz. U. L42 - 24 z 201116.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej we Włoszech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 753)

 • Dz. U. L42 - 6 z 201116.2.2011

  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

 • Dz. U. L42 - 3 z 201116.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2011 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 201116.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.