Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 3

Strona 3 z 11

Seria

Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu

Tekst

Obowiązkowe

Treść Format

Ewentualne ograniczenia w użytkowaniu pojazdu 6.1. 6.2

7.

Ograniczenia kodowane (zob. dodatek 1) Ograniczenia niekodowane

Właściciel

Kod Tekst

Obowiązkowe

Treść Format

Dane identyfikacyjne właściciela pojazdu 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

8.

Nazwa organizacji Numer przedsiębiorstwa w rejestrze Adres organizacji, ulica i numer Miejscowość Kod kraju Kod pocztowy


Posiadacz

Tekst Tekst Tekst Tekst ISO (zob. dodatek 2) Kod alfanumeryczny

Obowiązkowe

Treść Format

Dane identyfikacyjne posiadacza pojazdu 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

9.

Nazwa organizacji Numer przedsiębiorstwa w rejestrze Adres organizacji, ulica i numer Miejscowość Kod kraju Kod pocztowy VKM (jeżeli jest dostępny)

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie

Tekst Tekst Tekst Tekst ISO (zob. dodatek 2) Kod alfanumeryczny Kod alfanumeryczny

Obowiązkowe

Treść Format

Odniesienie do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 9.1. 9.2. 9.3. Podmiot odpowiedzialny za utrzy­ manie Numer przedsiębiorstwa w rejestrze Adres podmiotu, ulica i numer Tekst Tekst Tekst

17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/37

9.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie

Obowiązkowe

9.4. 9.5. 9.6. 9.7.

10.

Miejscowość Kod kraju Kod pocztowy Adres e-mail

Wycofanie z eksploatacji

Tekst ISO Kod alfanumeryczny E-mail

Obowiązkowe w stosownych przypadkach

Treść

Data oficjalnego złomowania lub innego sposobu likwidacji pojazdu oraz kod trybu wycofania z eksploatacji 10.1. Tryb likwidacji pojazdu (zob. dodatek 3) 10.2. Data wycofania z eksploatacji

11. Państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji

Format

Kod 2-cyfrowy

Data

Obowiązkowe

Treść

Wykaz państw członkowskich, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji 11. Kod numeryczny państwa członkow­ skiego określony w załączniku P.4 do TSI OPE Wykaz

Format

12.

Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji

Obowiązkowe

Treść

Ujednolicony numer zezwolenia na dopusz­ czenie do eksploatacji, wygenerowany przez NSA 12. Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji W przypadku istniejących pojazdów: tekst W przypadku nowych pojazdów: kod alfanu­ meryczny oparty na EIN, zob. dodatek 2

Obowiązkowe

Format

13.

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji

Treść

Data wydania zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji (4) i okres ważności zezwolenia 13.1. Data wydania zezwolenia na dopusz­ czenie do eksploatacji 13.2. Okres ważności zezwolenia na dopusz­ czenie do eksploatacji do dnia (jeżeli jest określony) 13.3. Zawieszenie zezwolenia na dopusz­ czenie do eksploatacji Data (RRRRMMDD) Data (RRRRMMDD)

Format

Tak/Nie

(1) Na mocy decyzji Komisji 2006/920/WE oraz 2008/231/WE, zmienionych decyzją 2009/107/WE, ten sam system numero­ wania stosuje się zarówno do pojazdów dużych prędkości, jak i do pojazdów konwencjonalnych. (2) Dotyczy typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE. 3) Rejestr przewidziany w art. 34 dyrektywy 2008/57/WE. ( (4) Zezwolenie wystawione zgodnie z rozdziałem V dyrektywy 2008/57/WE lub zezwolenie wystawione zgodnie z systemami wydawania zezwoleń obowiązującymi przed transpozycją dyrektywy 2008/57/WE.

2. 2.1.

ARCHITEKTURA Powiązania z innymi rejestrami Obecnie powstaje kilka różnych rejestrów, częściowo w wyniku nowych uregulowań prawnych UE. W tabeli poniżej zestawiono rejestry i bazy danych, które mogą być powiązane z NVR po ich wdrożeniu.

L 43/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.