Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 8

Strona 8 z 11

4.1.3. Punkt nr 3 – Rok produkcji Jeżeli dokładny rok produkcji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok produkcji. 4.1.4. Punkt nr 4 – Identyfikacja WE Z reguły identyfikacja tego rodzaju nie istnieje w przypadku istniejących pojazdów, z wyjątkiem niewielkiej liczby pojazdów taboru kolei dużych prędkości. Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane. 4.1.5. Punkt nr 5 – Odniesienie do ERATV Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane. Do czasu utworzenia ERATV można poczynić odniesienie do rejestru taboru (art. 22a dyrektywy Rady 96/48/WE (2) i art. 24 dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)). 4.1.6. Punkt nr 6 – Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane. 4.1.7. Punkt nr 7 – Właściciel (dane obowiązkowe) Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne. 4.1.8. Punkt nr 8 – Posiadacz (dane obowiązkowe) Obowiązkowe i zazwyczaj dostępne. Należy wprowadzić VKM (indywidualny kod określony w rejestrze VKM), o ile posiadacz nim dysponuje.


(1) Wszystkim nowym pojazdom dopuszczonym do eksploatacji w przypadku AAE, BLS, FNME i GySEV/ROeEE należy jednak przypisać standardowy kod kraju. (2) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6. 3) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1. (

L 43/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

4.1.9.

Punkt nr 9 – Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (dane obowiązkowe) Ten punkt jest obowiązkowy.

4.1.10. Punkt nr 10 – Wycofanie z eksploatacji Ma zastosowanie w odpowiednim zakresie. 4.1.11. Punkt nr 11 – państwa członkowskie, w których pojazd jest dopuszczony do eksploatacji Z reguły wagony towarowe zgodne z RIV, wagony osobowe zgodne z RIC oraz pojazdy eksploatowane na mocy umów dwustronnych i wielostronnych są rejestrowane jako dopuszczone do eksploatacji. Jeżeli informacje te są dostępne, należy je odpowiednio odnotować. 4.1.12. Punkt nr 12 – Numer zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji Należy odnotować tylko wówczas, gdy dostępne są odpowiednie dane. 4.1.13. Punkt nr 13 – Dopuszczenie do eksploatacji (dane obowiązkowe) Jeżeli dokładny rok dopuszczenia do eksploatacji nie jest znany, należy wprowadzić przybliżony rok dopusz­ czenia do eksploatacji. 4.2. Procedura Jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów ma obowiązek udostępnić wszelkie informacje NSA lub jednostce rejestrującej kraju, w którym ma siedzibę. Istniejące wagony towarowe i wagony pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkow­ skiego, w którym miała siedzibę poprzednia jednostka rejestrująca. Jeżeli istniejący pojazd został dopuszczony do eksploatacji w kilku państwach członkowskich, jednostka rejes­ trująca dokonująca rejestracji tego pojazdu przesyła odpowiednie dane do jednostek rejestrujących pozostałych zainteresowanych państw członkowskich. NSA lub jednostka rejestrująca zamieszcza informacje w swoim NVR. NSA lub jednostka rejestrująca informuje wszystkie zainteresowane strony o zakończeniu procesu przekazywania informacji. Należy poinformować co najmniej następujące podmioty: — jednostka poprzednio odpowiedzialna za rejestrację pojazdów, — posiadacz, — ERA.

17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/45

Dodatek 1 KODY OGRANICZEŃ W UŻYTKOWANIU POJAZDU 1. ZASADY W NVR nie trzeba powtarzać tych ograniczeń (parametrów technicznych), które są już odnotowane w innych rejes­ trach, do których NSA ma dostęp. Akceptacja w ruchu transgranicznym opiera się na następujących parametrach: — informacje zakodowane w numerze pojazdu, — kod alfabetyczny, oraz — oznaczenie pojazdu. Z tego względu informacji tych nie trzeba powtarzać w NVR. 2. STRUKTURA Struktura kodów jest trzypoziomowa: — Poziom 1: kategoria ograniczenia — Poziom 2: typ ograniczenia — Poziom 3: wartość lub specyfikacja. Kody ograniczeń w użytkowaniu pojazdu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.