Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33

Strona 1 z 11
17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/107/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera­ cyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

zostać przekazane w terminie do dnia 9 listopada 2008 r. Jednostka rejestrująca każdego państwa człon­ kowskiego powinna była wprowadzić pojazdy użytko­ wane w ruchu międzynarodowym do swojego NVR w terminie do dnia 9 listopada 2009 r. Jednostka rejes­ trująca każdego państwa członkowskiego powinna wpro­ wadzić pojazdy użytkowane w ruchu krajowym do swojego NVR w terminie do dnia 9 listopada 2010 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

Sekcja 2.2 załącznika do decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specy­ fikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejo­ wych, przewidzianego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (2), zawiera opis wdrożenia globalnej europejskiej architektury krajowych rejestrów pojazdów kolejowych (NVR), a także przewiduje aktuali­ zację decyzji, w stosownych przypadkach, po dokonaniu oceny projektu pilotażowego przez Europejską Agencję Kolejową. Ponadto przewidziano w niej decyzję doty­ czącą połączenia krajowych rejestrów pojazdów kolejo­ wych z centralnym wirtualnym rejestrem pojazdów kole­ jowych (VVR). Europejska Agencja Kolejowa wdrożyła projekt pilotażowy i poddała go ocenie. W dniu 26 marca 2010 r. Agencja przedstawiła Komisji zalecenie ERA/REC/01-2010/INT, w którym zaproponowała aktua­ lizację załącznika do decyzji 2007/756/WE. Decyzja 2007/756/WE powinna w związku z tym zostać zmie­ niona. Artykuł 33 ust. 2 dyrektywy 2008/57/WE stanowi, że NVR ma zawierać, oprócz innych obowiązkowych infor­ macji, dane identyfikacyjne właściciela pojazdu oraz podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Potrzebny jest zatem okres przejściowy na dostosowanie niestandar­ dowych NVR w celu uwzględnienia pola 9.2 „Numer przedsiębiorstwa w rejestrze”, jak również na aktualizację informacji dotyczących właściciela oraz podmiotu odpo­ wiedzialnego za utrzymanie w odniesieniu do pojazdów już zarejestrowanych w NVR. Okresy przejściowe dotyczące istniejących pojazdów przewidziane w sekcji 4.3 załącznika do decyzji 2007/756/WE już upłynęły lub upływają. Poprzednia jednostka rejestrująca odpowiedzialna za rejestrację pojazdów powinna była udostępnić wszelkie wymagane informacje na mocy umowy zawartej pomiędzy tą jedno­ stką a jednostką rejestrującą wyznaczoną zgodnie z art. 4 decyzji 2007/756/WE. Informacje te powinny były

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/756/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Europejska Agencja Kolejowa w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. dostosuje pliki instalacyjne i dokumenty mające zastosowanie przy tworzeniu standardowego krajowego rejestru pojazdów kolejowych (sNVR), silnik translacyjny oraz wirtualny rejestr pojazdów kolejowych w celu dodania infor­ macji w sprawie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji wydanych w innych państwach członkowskich (pkt 2, 6, 12 i 13). 2. Europejska Agencja Kolejowa w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. opublikuje wytyczne dotyczące zastoso­ wania globalnej europejskiej architektury NVR. Artykuł 3 1. Państwa członkowskie w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.