Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 16

Strona 16 z 17

(121) Aby zapewnić należyte egzekwowanie cła antydumpingowego, poziom cła rezydualnego powinien

mieć zastosowanie nie tylko do niewspółpracujących producentów eksportujących, lecz również do tych producentów, którzy nie dokonywali wywozu do Unii w OD.

(122) Marginesy dumpingu i szkody oraz tymczasowe cła antydumpingowe ustala się jak następuje:

Przedsiębiorstwo Margines dumpingu Margines szkody Cło tymczasowe

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd Grand Composite Co. Ltd i jego powiązane przedsiębiorstwo Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd Średnia ważona stawek dla przedsię­ biorstw objętych próbą, stosowana wobec współpracujących producentów eksportujących nieobjętych próbą Wartości rezydualne dla niewspółpra­ cujących producentów eksportujących i dla Ningbo Weishan Duo Bao Buil­ ding Materials Co Ltd


62,9 % 48,4 %

69,1 % 66,8 %

62,9 % 48,4 %

57,7 %

68,2 %

57,7 %

62,9 %

69,1 %

62,9 %

H. UJAWNIENIE

(123) Powyższe tymczasowe ustalenia zostaną ujawnione wszystkim zainteresowanym stronom, którym

zapewniona zostanie możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie. Ich uwagi zostaną przeanalizowane oraz, o ile będą uzasadnione, zostaną wzięte pod uwagę przed dokonaniem jakichkolwiek ostatecznych ustaleń. Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł antydumpingowych dokonane na potrzeby niniejszego rozporzą­ dzenia mają charakter tymczasowy i mogą zostać ponownie rozważone na potrzeby wszelkich ostatecznych ustaleń,

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgia.

L 43/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o wadze powyżej 35 g/m2, obecnie objętych kodami CN ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 i ex 7019 90 99 (kody TARIC 7019 40 00 11, 7019 40 00 21, 7019 40 00 50, 7019 51 00 10, 7019 59 00 10, 7019 90 91 10 i 7019 90 99 50) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. 2. Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocle­ niem, produktu opisanego w ust. 1 i wytwarzanego przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest nastę­ pująca:

Przedsiębiorstwo Cło (%) Dodatkowy kod TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd Grand Composite Co. Ltd i jego powiązane przedsiębiorstwo Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku I Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

62,9 48,4 57,7 62,9

B006 B007 B008 B999

3. Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 będzie uwarunkowane przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, zgodnej z wymogami określonymi w załączniku II. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowią­ zuje cło mające zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw. 4. Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Unii produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarun­ kowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego. 5. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 1. Nie naruszając przepisów art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 zainteresowane strony mogą przed­ stawiać uwagi dotyczące zastosowania niniejszego rozporządzenia przez okres jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.