Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 17

Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej w dniu 6 kwietnia 2010 r. przez przedsiębiorstwa Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolna­ text Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras „Stikla Skiedra” AS i Vitrulan Technical Textiles GmbH („skarżący”), reprezentujące znaczną część, w tym przy­ padku ponad 25 %, ogólnej produkcji unijnej niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach. Skarga zawierała dowody prima facie świadczące o praktykach dumpingo­ wych w odniesieniu do wspomnianego produktu oraz o wynikającej z nich istotnej szkodzie, które to dowody uznano za wystarczające, by uzasadnić wszczęcie postę­ powania. 2. Strony zainteresowane postępowaniem


(5)

(2)

(6)

(3)

Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżących, innych znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących w ChRL i przedstawicieli ChRL oraz znanych importerów i użytkowników o wszczęciu postę­ powania. Komisja zawiadomiła również producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanadzie, Chorwacji, Turcji i Tajlandii, ponieważ państwa te brane były pod uwagę jako ewentualne państwa analo­ giczne. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z wnioskiem

(7)

(8)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. C 131 z 20.5.2010, s. 6.

(9)

L 43/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne trakto­ wanie („IT”), gdyby sobie tego życzyli, Komisja przesłała im formularze wniosków. Wszyscy producenci eksportu­ jący objęci próbą wnioskowali o MET na mocy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, lub o IT, gdyby docho­ dzenie wykazało, że nie spełniają warunków przyznania MET. Ponadto jeden producent eksportujący stanowiący grupę powiązanych przedsiębiorstw, który nie został objęty próbą, wystąpił z wnioskiem o indywidualne badanie na podstawie art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(10)

c) niepowiązani importerzy — Masterplast, Węgry.

(12)

Biorąc pod uwagę potrzebę ustanowienia wartości normalnej dla producentów eksportujących w ChRL, co do których istnieje możliwość, że nie zostanie im przy­ znane MET, przeprowadzono weryfikację w celu usta­ lenia wartości normalnej na podstawie danych z Kanady jako państwa analogicznego, w siedzibie nastę­ pującego przedsiębiorstwa: d) producent w państwie analogicznym — Saint Gobain Technical Fabrics, Midland, Kanada. 3. Okres objęty dochodzeniem

Komisja przesłała kwestionariusze producentom ekspor­ tującym objętym próbą, jak również nieobjętemu próbą producentowi eksportującemu, który wnioskował o indywidualne badanie, czterem objętym próbą produ­ centom unijnym, czterem współpracującym niepowią­ zanym importerom oraz wszystkim znanym użytkow­ nikom w Unii. Kwestionariusze przesłano również producentom w USA, które to państwo, jak wspomniano w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zostało zaproponowane jako państwo analogiczne, oraz produ­ centom w pozostałych ewentualnych państwach analo­ gicznych. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od objętych próbą produ­ centów eksportujących w ChRL oraz od jednego współ­ pracującego producenta, który wnioskował o indywidualne badanie, od jednego producenta w USA i jednego producenta w Kanadzie, którą brano pod uwagę jako państwo analogiczne, jak wyjaśniono poniżej w motywie 43, a także od wszystkich objętych próbą producentów unijnych i od czterech niepowiązanych importerów. Komisja nie otrzymała żadnych informacji od użytkowników, żaden z nich nie zgłosił się też w toku dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.