Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 7

Strona 7 z 17

Tylko jeden z producentów produktu obję­ tego postępowaniem w USA i jedyny producent w Kanadzie odpowiedzieli na pytania zawarte w kwestionariuszach. Zbadano oba rynki, Kanady i USA, aby ustalić, czy będą one odpowiednie do wykorzystania jako państwo analo­ giczne. Jeśli chodzi o Kanadę, to chociaż jest tam tylko jeden producent produktu objętego postępowaniem, stwierdzono, że w państwie tym istnieje otwarty rynek bez cła przywozowego, a konkurencja na rynku jest zapewniona dzięki przywozowi znacznych ilości produktu objętego postępowaniem z kilku państw trze­ cich. Ponadto ustalono, że w przeciwieństwie do produ­ centa ze Stanów Zjednoczonych, który wytwarza tylko jeden typ produktu podobnego, producent kanadyjski wytwarza wszystkie typy produktu objętego postępowa­ niem, co pozwala na obliczenie wartości normalnej dla każdego typu produktu objętego postępowaniem. Docho­


Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalna została ustalona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od producenta w państwie analogicznym, w sposób opisany poniżej. Krajowa sprzedaż produktu podobnego przez producenta kanadyjskiego została uznana za reprezentatywną pod względem wielkości w porównaniu z wielkością wywozu do Unii produktu objętego postępowaniem, dokonywa­ nego przez współpracujących producentów eksportują­ cych. Ustalono, że w okresie objętym dochodzeniem sprzedaż na rynku krajowym niepowiązanym klientom odbywała się w zwykłym obrocie handlowym w przypadku wszyst­ kich typów produktu podobnego wytwarzanego przez producenta kanadyjskiego. Jednakże z uwagi na różnice w jakości między produktem podobnym wytwarzanym i sprzedawanym w Kanadzie a produktem objętym postę­ powaniem, pochodzącym z ChRL, uznano za właściwsze skonstruowanie wartości normalnej, aby umożliwić uwzględnienie tych różnic i zapewnić obiektywne porównanie, opisane w motywie 52. Zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawo­ wego kwoty kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz kwoty zysków ustalono na podstawie danych producenta kanadyjskiego. c) Ceny eksportowe dla producentów eksportujących, którym przyznano IT

(47)

(40)

(48)

(41)

(49)

(42)

(50)

(43)

Ponieważ dwaj z objętych próbą współpracujących producentów eksportujących, którym przyznano IT, dokonywali sprzedaży eksportowej do Unii bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów w Unii, ceny eksportowe określono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podsta­ wowego na podstawie cen rzeczywiście płaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem. d) Porównanie

(51) (52)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex works. Aby zapewnić obiektywne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wartość normalną dostoso­ wano w celu uwzględnienia różnic w jakości takich czyn­ ników produkcji jak chemikalia, materiały powlekające i surowce (typ szkła w przędzach). Dokonano również

L 43/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

odpowiednich dostosowań dotyczących podatków pośrednich, kosztów frachtu morskiego, ubezpieczenia, przeładunku i kosztów dodatkowych, opłat związanych z pakowaniem i kredytem oraz opłat i prowizji banko­ wych, we wszystkich przypadkach, w których uznano je za uzasadnione, dokładne i poparte potwierdzonymi dowodami. 6. Marginesy dumpingu a) Dla współpracujących producentów eksportujących objętych próbą, którym przyznano IT

(53)

jako średnią ustaloną dla dwóch nieobjętych próbą producentów eksportujących, którym przyznano IT, zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.