Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 9

Strona 9 z 17

(63)

Konsumpcja produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego w Unii wzrosła w okresie badanym o 12 %. Wzrosła ona o 26 % między 2006 a 2008 r., a następnie spadła o 17 % między 2008 a 2009 r. W okresie objętym dochodzeniem konsumpcja znowu lekko wzrosła. Przejściowy spadek w 2009 r. można przypisać pogorszeniu koniunktury na rynku budowlanym. 3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie a) Wielkość, cena i udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępo­ wanie


(64)

Wielkość przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem wzrosła w okresie badanym o 48 %. W wyniku tendencji w zakresie konsumpcji i pogorszenia koniunktury w sektorze budowlanym lekko spadła w 2009 r. Długoterminowa rosnąca tendencja, jeśli chodzi o ten przywóz, jest jednak wyraźna, a wzrost wielkości przywozu był dużo gwałtowniejszy niż wzrost konsumpcji w Unii.

2006 2007 2008 2009 OD

Przywóz z Chin w metrach kwadrato­ wych Wskaźnik 2006 = 100

Źródło: Eurostat i skarga.

206 145 893

290 395 250

318 345 286

294 111 736

304 218 214

100

141

154

143

148

(65)

Rosnącej wielkości przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL towarzyszył spadek średniej ceny importowej, która spadła o 12 % między 2006 r. a OD.

2006 2007 2008 2009 OD

Ceny przywozu z Chin w euro Wskaźnik 2006 = 100

Źródło: Eurostat i skarga.

0,19 100

0,19 99

0,19 101

0,17 89

0,17 88

(66)

Udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, wzrósł o 32 % w okresie badanym, co w tym przypadku oznacza przyrost o prawie 13 punktów procentowych. W OD udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, wyniósł aż 51 %.

2006 2007 2008 2009 OD

Udział w rynku przy­ wozu z Chin Wskaźnik 2006 = 100

Źródło: Obliczenia.

38,6 % 100

45,1 % 117

47,2 % 123

50,4 % 131

51,0 % 132

L 43/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

b) Wpływ przywozu po cenach dumpingowych na poziom cen

(67)

Do celu analizy podcięcia cenowego ceny importowe współpracujących chińskich producentów eksportujących zostały porównane z cenami objętych próbą producentów unijnych w OD na zasa­ dzie porównania wartości średnich. Ceny objętych próbą producentów unijnych dostosowano do poziomu cen ex works netto i porównano z cenami importowymi CIF. Te ostatnie ceny dostosowano w celu uwzględnienia cła przywozowego i kosztów poniesionych po przywozie. Ponadto z uwagi na różnice jakościowe między produktem objętym postępowaniem przywożonym z ChRL a produktem podobnym wytwarzanym przez przemysł unijny dokonano dodatkowego dostosowania chińskich cen importowych ze względu na jakość. Dostosowanie to odzwierciedla różnice w takich paramet­ rach jak kierunek maszynowy i kierunek poprzeczny do maszynowego, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy rozciąganiu, które nie były w pełni uwzględnione jako parametry w numerze kontrolnym produktu. Uwzględniając dostosowanie z uwagi na jakość, ustalony średni ważony margines podcięcia ceno­ wego, wyrażony jako odsetek cen przemysłu unijnego, wynosił od 29,5 % do 30,2 % w okresie objętym dochodzeniem. 4. Sytuacja przemysłu unijnego a) Uwagi wstępne

(68)

(69)

Na podstawie art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki ekonomiczne i wskaźniki mające wpływ na stan przemysłu unijnego. Przypomina się, że jak wspomniano powyżej w motywie 7, Komisja dobrała próbę składającą się z czterech największych pod względem sprzedaży i produkcji producentów unijnych. Wskaźniki odnoszące się do danych makroekonomicznych, takich jak produkcja, zdolność produk­ cyjna, wielkość sprzedaży itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.