Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9

Strona 1 z 17
17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Wszczęcie postępowania


(1) (4)

o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Z uwagi na znaczną liczbę producentów eksportujących w ChRL, niepowiązanych importerów i producentów unijnych, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawo­ wego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania prze­ widziano kontrolę wyrywkową w celu stwierdzenia dumpingu i szkody. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a w razie stwierdzenia takiej konieczności – aby umożliwić dobór próby, zwrócono się do wszystkich znanych producentów eksportujących w ChRL, importerów i producentów unijnych o zgłoszenie się do Komisji oraz o dostarczenie, jak określono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji o ich działalności związanej z produktem objętym postę­ powaniem w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. Skonsultowano się również z władzami ChRL. W ramach kontroli wyrywkowej otrzymano szesnaście odpowiedzi od producentów eksportujących w ChRL odpowiadających za 86 % przywozu w okresie objętym dochodzeniem zdefiniowanym w motywie poniżej. Poziom współpracy uznaje się zatem za wysoki. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dokonała doboru próby producentów eksportu­ jących na podstawie największej reprezentatywnej wiel­ kości wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii, jaką można było rozsądnie zbadać w dostępnym czasie. Próbą objęci zostali dwaj indywidualni producenci eksportujący i jedna grupa producentów eksportujących składająca się z czterech powiązanych przedsiębiorstw, reprezentujący 42 % przywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem (OD) zdefiniowanym poniżej w motywie 13. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami i władzami ChRL w sprawie doboru próby i nie wniosły one sprzeciwu. W odniesieniu do przemysłu unijnego dwunastu produ­ centów dostarczyło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie do próby. Na tej podstawie Komisja doko­ nała doboru próby składającej się z czterech najwięk­ szych producentów unijnych pod względem sprzedaży i produkcji, reprezentujących 70 % ogólnej sprzedaży przemysłu unijnego zgodnie z definicją w motywie 59 poniżej. Jedynie czterech niepowiązanych importerów dostarczyło wymagane informacje w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Postano­ wiono zatem, że w przypadku niepowiązanych impor­ terów kontrola wyrywkowa nie jest konieczna. Aby umożliwić objętym próbą producentom eksportu­ jącym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na

Dnia 20 maja 2010 r. Komisja Europejska („Komisja”) powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiado­ mienie o wszczęciu postępowania”) o wszczęciu postę­ powania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Unii niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postę­ powanie”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 33 z 201117.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.