Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 44 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 44 POZ 7

Strona 1 z 5
18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

na przepisach ustanowionych w prawodawstwie unijnym dotyczącym chorób, na które zwierzęta te są podatne.


(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i art. 9 ust. 2 lit. b), uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektó­ rych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 7 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/68/WE stanowi również, że specjalne warunki można ustanowić dla państw trzecich, w odniesieniu do których Unia formalnie uznała równo­ ważność na podstawie urzędowych gwarancji zdrowot­ nych przedstawionych przez dane państwo trzecie. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowa­ dzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (5) ustanawia wymogi dotyczące świa­ dectw weterynaryjnych w odniesieniu do wprowadzania do Unii niektórych przesyłek zawierających żywe zwie­ rzęta lub świeże mięso. W załącznikach I i II do tego rozporządzenia ustanowiono wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których można wprowadzać przesyłki zawierające żywe zwierzęta lub świeże mięso do Unii. Ponadto w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 określono warunki szczegółowe dla wprowa­ dzania do Unii bydła domowego przeznaczonego do hodowli lub produkcji wraz ze wzorem świadectwa wete­ rynaryjnego dla tych zwierząt, w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek (BOV–X). Szczegółowy warunek „IVb” w załączniku I do rozporzą­ dzenia (UE) nr 206/2010 odnosi się do terytorium, na którym znajdują się zatwierdzone gospodarstwa uznane za posiadające status „oficjalnie uznany za wolny od enzootycznej białaczki bydła (EBL)” do celów wywozu do Unii żywych zwierząt posiadających świadectwo według tego wzoru (BOV–X). Ten szczegółowy warunek należy zmienić, aby uwzględnić przepisy dotyczące stad oficjalnie uznawanych za wolne od enzootycznej białaczki bydła, ustanowione w dyrektywie 64/432/EWG. W związku z powyższym należy zatem odpowiednio zmienić szczegółowy warunek „IVb” określony w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz wzór świadectwa weterynaryjnego (BOV–X) określony w części 2 tego załącznika. Ponadto należy zmienić część 6 załącznika I do rozpo­ rządzenia (UE) nr 206/2010, aby uwzględnić test diagno­ styczny metodą fluorescencji w świetle spolaryzowanym, określony w dyrektywie 64/432/EWG.

(5)

Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (3) ma zastosowanie do wewnątrzunij­ nego handlu bydłem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 44 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 26 z 201118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 148/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L44 - 24 z 201118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L44 - 23 z 201118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 146/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach szesnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L44 - 21 z 201118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 2 z 201118.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 201118.2.2011

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.