Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 41

(114) W

5.1. WNIOSKI EKSPERTÓW DOTYCZĄCE RESTRUKTURY­

ZACJI (110) Eksperci zbadali działania restrukturyzacyjne i sposób

oceny aktywów i pasywów, które miały być przeniesione na Olympic Airlines, oraz aktywów i pasywów, które miały pozostać w Olympic Airways, i wskazali, że niektóre pozycje nie były zgodne z greckimi lub między­ narodowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunko­ wości. Wskazali, że w bilansie Olympic Airways przed restrukturyzacją wykazana została kwota 30 mln EUR jako wartość firmy. Kwota ta była dokonaną przez zarząd wyceną znaku towarowego Olympic, logo Olympic, znaku towarowego Olympic Airlines, przy­ działów czasowych oraz umów dwustronnych. Ani greckie, ani międzynarodowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości nie pozwalają jednak na wykazywanie w bilansie wytworzonych we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy.


bilansie otwarcia wykazano należności różne w wysokości 24,4 mln EUR, które dotyczyły kwoty należnej od Olympic Airways w związku z oczekiwanymi dochodami netto ze sprzedaży dwóch statków powietrznych A300-600 będących własnością Olympic Airways i pozostających w bilansie Olympic Airways, a oddanych w leasing spółce Olympic Airlines. Uwzględnienie tej pozycji nie jest zgodne ani z greckimi ani z międzynarodowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, ponieważ dotyczy ona jeszcze nie zaist­ niałej sprzedaży składnika środków trwałych, który nie stanowi własności spółki. Ponieważ wydaje się, że to spółka Olympic Airlines ponosiła koszty i czerpała korzyści z posiadania tych statków powietrznych, statki te mogły zostać przekazane Olympic Airlines wraz z innymi statkami powietrznymi po ich wartości księ­ gowej, tj. 19,2 mln EUR.

(115) Eksperci potwierdzili, że bilans Olympic Airlines nie

(111) Kolejna potencjalnie budząca obawy kwestia dotyczyła

wyceny statków powietrznych. W momencie wydzielenia statki powietrzne i silniki statków powietrznych będące w posiadaniu Olympic Airways i Olympic Aviation zostały ponownie wycenione według ich wartości rynkowej. Wycenę tę przeprowadziła w dniu

obejmuje większości zobowiązań Olympic Airways i Olympic Aviation dotyczących działalności związanej z przewozami lotniczymi. Greckie prawo spółek stanowi, że w przypadku wydzielania działalności w ramach restrukturyzacji spółki wszystkie aktywa i pasywa zwią­ zane z tą działalnością muszą zostać przeniesione. Chociaż niewątpliwie proces ten jest w pewnym stopniu subiektywny, prawodawstwo nie pozostawia zarządowi możliwości wyboru aktywów i pasywów, które mają zostać przeniesione. Ustawa nr 3185/2003 zawiera jednak przepisy, które pozwalały zarządowi grupy Olympic Airways na niezastosowanie się do zwykłych wymogów prawodawstwa i na selektywne wybranie zobowiązań, które nie zostaną przeniesione na wydzie­ loną spółkę. Wykorzystując przepisy ustawy nr 3185/2003, zarząd podjął decyzję o wyłączeniu z przeniesienia na wydzieloną spółkę wszystkich zobo­ wiązań starszych niż jeden miesiąc.

L 45/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

(116) Eksperci dokonali porównania zobowiązań przeniesionych ze zobowiązaniami, które pozostały

w spółce macierzystej, poprzez porównanie wyciągów z bilansu otwarcia Olympic Airlines na dzień 11 grudnia 2003 r. z bilansami rocznymi Olympic Airways i Olympic Aviation na dzień 31 grudnia 2003 r. (Olympic Airways i Olympic Aviation nie przygotowały bilansów na dzień 11 grudnia 2003 r.).

WYCIĄGI Z BILANSU

Olympic Airlines 11 grudnia 2003 r. Olympic Airways 31 grudnia 2003 r. Olympic Aviation 31 grudnia 2003 r.

Rezerwa na zakończenie działalności Rezerwa na świadczenia emerytalne Inne Zadłużenie długotermi­ nowe Pożyczki bankowe Inne zadłużenie długotermi­ nowe Zobowiązania krótkoter­ minowe Dostawcy Zobowiązania wobec banków i inne zobowiązania krótkoterminowe Zaliczki od klientów Należne podatki i opłaty (w tym opłaty lotniskowe) Należne składki na ubezpie­ czenie społeczne i inne składki Bieżąca część zadłużenia długoterminowego Należności z tytułu dywi­ dendy Kwoty należne przedsiębior­ stwom powiązanym Inne należności Bilety opłacone z góry Rozliczenia międzyokre­ sowe bierne i przychody przyszłych okresów Rozliczenia międzyokresowe bierne Różne rozliczenia między­ okresowe bierne i przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM — — 49 642 845 57 328 943 751 674 17 664 167 Uwaga 1 Uwaga 1 31 019 022 89 067 738 148 671 366 Uwaga 1 Uwaga 3/ Uwaga 1 Uwaga 1 Uwaga 1 Uwaga 1 — — — 148 036 005 1 018 427 149 054 432 — — — Uwaga 2/ Uwaga 1 Uwaga 1 33 922 469 7 616 33 930 085 82 035 663 89 230 530 171 266 193 10 534 535 709 865 11 244 400 Uwaga 1 Uwaga 1

— 824 482 4 045 699 2 495 142

14 504 809 — 373 549 262 147 554 360

— 392 413 719 901 —

— 514 739 — 7 009 156 32 288 005 78 196 245

22 986 786 — 4 745 844 65 838 943 — 718 247 742

— — — 617 392 — 150 401 072

Uwaga 2/ Uwaga 1

Uwaga 1 Uwaga 1

— 112 126 330

106 971 788 1 145 540 155

18 415 841 180 061 313

Uwaga 1: Pasywa zatrzymane zgodnie z ustawą nr 3185/2003 Uwaga 2: Pożyczka z ABN Amro Uwaga 3: Pożyczka z Emporiki Bank spłacona dochodami z kwoty 130 mln EUR w lutym 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 33 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.