Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 41

Usunąć wartość firmy wytwo­ rzoną we własnym zakresie Podać wartość odpisaną statków powietrznych Usunąć wątpliwe należności z tytułu dostaw i usług Ponownie przedstawić należ­ ności od Olympic Airways w kwocie rzeczywistej Usunąć wątpliwe należności (Macedonian) Usunąć należności dotyczące przyszłego zbycia statków powietrznych Uwzględnić statki powietrzne, które mają być sprzedane, zgodnie z wartością księgową Uwzględnić zobowiązania starsze niż jeden miesiąc Uwzględnić rezerwę podatkową (Macedonian) na lata 1992–1997 Uwzględnić rezerwę podatkową (Macedonian) na lata 1998–2003


Razem

(11) Eksperci zaznaczyli, że nie jest to audyt bilansu otwarcia oraz że dokonane korekty niekoniecznie obejmują wszystkie korekty, których należałoby dokonać w wyniku przeprowadzenia takiego audytu.

L 45/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

(121) Eksperci poinformowali, że bilans otwarcia Olympic

Airlines i bilanse przekształcenia zostały sporządzone przez księgowych spółki (przedstawicieli firmy Deloitte and Touche) na podstawie informacji dostarczonych przez zarząd, ale nie zostały poddane audytowi ani innej niezależnej ocenie. Zgodnie z powszechnie obowią­ zującym greckim prawem spółek niezależni biegli rewi­ denci powinni wydać opinię stwierdzającą, że wartości zawarte w bilansie przekształcenia zostały prawidłowo pobrane z ewidencji księgowej spółki. Ustawa nr 3185/2003 umożliwiła jednak Olympic Airlines obejście tego przepisu, gdyż wymaga jedynie, aby biegli rewidenci sporządzili bilanse bez konieczności przedstawiania opinii na ich temat.

(125) Eksperci doszli do wniosku, że gdyby zastosowano

uznane praktyki rachunkowości, ustawa nr 3185/2003 pozwalałaby rządowi greckiemu jedynie na przekazanie Olympic Airways o wiele mniejszej kwoty. Biorąc pod uwagę stan środków finansowych Olympic Airways i Olympic Airlines podczas restrukturyzacji, takie ograni­ czenie środków pieniężnych udostępnionych przez rząd miałoby poważne konsekwencje dla możliwości konty­ nuowania działalności przez Olympic Airways i Olympic Airlines.

(126) Eksperci stwierdzili ponadto, że proces wydzielenia, (122) Eksperci nie byli w stanie stwierdzić, czy bilanse zostały

rzeczywiście sporządzone przez Deloitte and Touche, czy też przez zarząd. Sprawozdanie firmy Deloitte and Touche na temat wykonanej przez nią pracy jest spra­ wozdaniem opisowym, wyjaśniającym proces sporzą­ dzania bilansów, w którym wykonawca podkreśla, że „nie przeprowadził samodzielnie ani audytu, ani żadnego innego zewnętrznego badania” oraz że sporządzenie bilansów przekształcenia pozostaje „pełnym, całkowitym i wyłącznym obowiązkiem” zarządu.

prywatyzacji i sprzedaży aktywów ostatecznie dopro­ wadzi do tego, że grupa Olympic Airways zostanie bez żadnej działalności handlowej, z minimalną ilością aktywów i długami rzędu setek milionów euro. Przepisy prawa greckiego dotyczące niewypłacalności najprawdo­ podobniej zostaną zastosowane wobec spółek Olympic Airways i Olympic Aviation i spółki te zostaną zlikwido­ wane. Koszty poniosą wierzyciele, czyli przede wszystkim państwo greckie.

(123) Eksperci doszli do wniosku, że oprócz wątpliwości co do

prawidłowości księgowania, o których mowa w poprzednim ustaleniu, istnieje ogólny brak pewności co do kwot podanych w bilansie otwarcia ze względu na brak audytu lub innej niezależnej kontroli. Na poparcie tego wniosku eksperci powołali się również na sprawoz­ danie biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finan­ sowego Olympic Airlines za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2003 r., sporządzonego dwa i pół tygo­ dnia po bilansie otwarcia, w którym biegły rewident zgłosił zastrzeżenia do bilansów otwarcia spółki. Biegli rewidenci oświadczyli, że nie są w stanie potwierdzić wartości takich pozycji, jak wartość firmy, środki trwałe podlegające wycenie oraz zobowiązania i należności przeniesione ze spółek grupy na Olympic Airlines, i dlatego nie wydali opinii na ich temat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 33 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.