Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 41

Dlatego też prawdopodobieństwo zwrotu przez nią pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem, zgodnie z wymogami decyzji z 2002 r., będzie jeszcze mniejsze. Władze greckie zamierzają objąć Olympic Airways i Olympic Aviation przepisami doty­ czącymi upadłości i zlikwidować te spółki. Koszty poniosą wierzyciele, czyli przede wszystkim państwo greckie. Komisja stwierdza, że ponieważ państwo greckie jest jedynym właścicielem zarówno Olympic Airways, jak i Olympic Airlines, utworzenie Olympic Airlines jest nie tyle przejawem restrukturyzacji, co sztucznej reorgani­ zacji wewnątrz grupy. Za taką interpretacją tej kwestii przemawia również analiza ustawy nr 3185/203, na mocy której Olympic Airlines uzyskuje „zabezpieczenie” przed mającymi normalnie zastosowanie przepisami greckiego Kodeksu cywilnego i Kodeksu handlowego w odniesieniu do długów zaciągniętych przez Olympic Airways przed wydzieleniem działu przewozów lotni­ czych. Sugeruje to, że w razie braku tej ustawy specjalnej zastosowanie zwykłych przepisów prawa krajowego również doprowadziłoby do wyciągnięcia wniosku o istnieniu ciągłości między tymi dwiema spółkami.


zacja Olympic Airways w 2003 r., na mocy której utwo­ rzono Olympic Airlines, mimo że doprowadziła do utworzenia oddzielnego podmiotu prawnego, została przeprowadzona w celu uniknięcia zwrotu pomocy okre­ ślonego w decyzji z 2002 r. oraz że Olympic Airlines jest spółką-następcą w stosunku do Olympic Airways przy­ najmniej dla celów odzyskania pomocy państwa przy­ znanej przed podziałem.

(ii) Czy spółka Olympic Airlines otrzymała pomoc państwa od momentu jej utworzenia

(184) Według ekspertów spółka Olympic Airlines ponosi straty

(181) Komisja zauważa ponadto, że sklasyfikowanie Olympic

od momentu jej utworzenia. Jeżeli chodzi o kwestie podniesione przy wszczęciu postępowania, eksperci usta­ lili, że spółka Olympic Airlines uiszczała wszelkie wyma­ gane płatności podatku spatosimo od momentu jej utwo­ rzenia; w odniesieniu do kwestii usług obsługi naziemnej i technicznej świadczonych przez Olympic Airways na rzecz Olympic Airlines, Komisja nie posiada wystarczają­ cych informacji, aby móc określić, czy usługi te zawierają elementy pomocy państwa. Jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, eksperci ustalili, że z wyjątkiem kilku opóźnień w płatnościach (które spowodowały nałożenie kar) spółka Olympic Airlines wywiązywała się ze swoich obowiązków.

Airlines jako następcy Olympic Airways zostało wyraźnie uznane przez Grecję w piśmie do Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r., w którym jest mowa o Olympic Airlines jako „spółce-następcy” w stosunku do Olympic Airways dla potrzeb odzyskania pomocy.

(185) Dlatego

(182) Również Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie

C-415/03 Komisja przeciwko Grecji odniósł się do prze­ kazania aktywów Olympic Airlines będącego zasadni­ czym składnikiem restrukturyzacji. Trybunał orzekł

też Komisja stwierdza, że jeżeli chodzi o spatosimo oraz zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, Olympic Airlines nie otrzy­ mała pomocy państwa od momentu jej utworzenia. W trakcie badania ksiąg spółki eksperci Komisji ustalili jednak, że Olympic Airlines czerpała korzyści z preferencyjnych warunków stosowanych przez jej dostawców pod dwoma względami.

(12) Pkt 33 wyroku.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/25

(186) Olympic Airlines dzierżawi statki powietrzne od Olympic

Airways, Olympic Aviation oraz, w przypadku czterech leasingów finansowych, bezpośrednio od rządu grec­ kiego. Eksperci wykazali, że we wszystkich przypadkach stawki za poddzierżawę są niższe od opłat za leasing od głównych leasingodawców. W przypadku czterech leasingów finansowych państwo greckie ponosiło straty w wysokości od 250 000 EUR do 350 000 EUR miesięcznie w odniesieniu do każdego statku powietrz­ nego. W przypadku statków powietrznych dzierżawio­ nych spółce Olympic Airlines przez spółkę Olympic Airways różnica między kwotą płaconą przez Olympic Airlines a kwotą płaconą przez Olympic Airways oznacza, że w 2004 r. Olympic Airways straciła 37,6 mln EUR (lub 55 % kosztów leasingu).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 33 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.