Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 19

Strona 19 z 48

(151) Ponadto CalMac i NorthLink mają obowiązek prowa­

dzenia odrębnych rachunków dla działalności w ramach UOIG i innych; rekompensaty mogą dotyczyć wyłącznie kosztów związanych z działalnością w ramach UOIG (wszelkich kosztów zmiennych powstałych przy świad­ czeniu UOIG, proporcjonalnego udziału kosztów stałych wspólnych dla działalności w ramach UOIG i innych oraz rozsądnego zysku); zapewnione są także odpo­ wiednie procedury sprawozdawczości i monitorowania.


(152) W odniesieniu do trasy Gourock–Dunoon władze brytyj­ (146) W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­

niającego Komisja podniosła również wątpliwość, czy transfer pewnych aktywów (32) na kwotę 1,55 mln GBP z NorthLink 1 do NorthLink 2 nie został zrealizowany poniżej cen rynkowych, w związku z czym mógłby stanowić pomoc państwa dla NorthLink 2.

skie przyznają, że kwestia, czy usługa świadczona przez CalMac stanowi zgodną z prawem UOIG, może budzić wątpliwości, jako że pewien prywatny przewoźnik obsłu­ guje przebiegającą w pobliżu trasę bez dotacji. Władze uznają jednakże, że wielu mieszkańców uważa usługę Western Ferries za użyteczną usługę dodatkową, a nie za skuteczny zamiennik świadczonej przez CalMal usługi transportu z centrum miasta do centrum miasta.

(147) Władze brytyjskie argumentowały, że możliwość doko­

nania zakupu aktywów od NorthLink 1 została wcześniej przewidziana w dokumentach procedury przetargowej i że w związku z tym wszyscy oferenci mieli taki sam dostęp do tych aktywów na takich samych warunkach. W trakcie procedury przetargowej dwóm wybranym oferentom przekazano informacje na temat ceny aktywów wystawionych na sprzedaż. Nie istniał jednak obowiązek zakupu tych aktywów, ponieważ oferenci mogą preferować własne rozwiązania.

(153) Władze

brytyjskie poinformowały Komisję, że po nieudanej procedurze przetargowej przeprowadzonej w odniesieniu do trasy Gourock–Dunoon w 2006 r. zamierzają ogłosić nową otwartą, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurę przetargową na zamó­ wienie publiczne na usługę na tej trasie z następującymi warunkami:

(148) Wszyscy oferenci mieli możliwość dokonania inspekcji

statków, wyposażenia i innych aktywów. Wartość bardziej istotnych aktywów (statek, holowniki i marka NorthLink o wartości 1,3 mln GBP) została ustalona w ramach niezależnych wycen. Pozostałe aktywa o wartości 0,25 mln GBP wycenione zostały w oparciu o szacunki rynkowe.

a) zamówienie publiczne na usługę obejmie usługę promową świadczoną między centrami miast przez okres 6 lat;

b) przetarg umożliwi uzyskanie dotacji na obsługę tej trasy (w przeciwieństwie do poprzedniego przetargu);

(33) Zob. przypis 29.

(32) Statek, holowniki, mechaniczne części zamienne statków, wyposa­ żenie portowe, sprzęt komputerowy, marka NorthLink itp.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/51

c) zniesione zostaną obecne ograniczenia w rozkładzie kursów; d) dotacja obejmie wyłącznie przepływ pasażerów; e) wygrywający oferent będzie miał możliwość świad­ czenia nieograniczonej usługi przewozu pojazdów użytkowych, z zastrzeżeniem odpowiednich środków księgowych i monitoringu audytowego w celu prze­ ciwdziałania subsydiowaniu skrośnemu pomiędzy usługą przewozu pasażerów a usługą przewozu pojazdów; f) wygrywający oferent będzie mógł zastosować własne rozwiązania związane ze statkami i zastąpić stare statki obsługujące obecnie przedmiotową trasę.

(154) Władze brytyjskie planują zamówić statki zastępcze za

(157) Opisane powyżej rozmaite płatności przyznane zostały

z zasobów państwa i są przypisywane przedmiotowemu państwu członkowskiemu. Dlatego też spełniony jest pierwszy warunek wymieniony w art. 87 ust. 1 Traktatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.