Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 2

Strona 2 z 48

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

(4)

(5)

(11)

(1) Dz.U C 126 z 23.5.2008, s. 16. (2) Doprowadziło to do utworzenia dwóch spraw o numerach referen­ cyjnych NN 105/05 i NN 35/07. (3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(4) Zob. przypis 1.

L 45/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

2. OPIS

(12)

Sprawa dotyczy zapewniania regularnej obsługi połączeń promowych między lądem stałym Szkocji a wyspami położonymi wzdłuż zachodniego i północnego wybrzeża Szkocji. Obecnie usługi te są świadczone głównie w ramach zamówień publicznych na usługi (5), a przewoźnicy korzystają z rekompensat za ich wykonywanie. Z uwagi na fakt, że ramy prawne regulujące usługi publiczne świadczone na zachodnich i północnych wyspach są różne, a beneficjenci stanowią odrębne osoby prawne, w dalszej części niniejszej decyzji trasy do zachodnich i północnych wysp są traktowane oddzielnie. 2.1. WYSPY ZACHODNIE 2.1.1. POŁĄCZENIA MORSKIE


(13)

(14)

Istniejące połączenia promowe dla zachodnich wysp Szkocji zostały przedstawione na mapie 1.

Mapa 1 Szlaki morskie w zachodniej Szkocji

(5) Z wyjątkiem trasy Gourock–Dunoon.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/35

2.1.2. PRZEWOŹNICY 2.1.2.1. CalMac Ferries Ltd.

(15)

W latach 50. na wyspach zachodnich (6) przybrzeżne usługi przewozowe w zakresie przewozu pasażerów, poczty i ładunku były zdominowane przez dwie spółki publiczne: Caledonian Steam Packet Company Ltd. i David MacBrayne Ltd. W 1973 r. przedsiębiorstwo Caledonian Steam Packet Company Ltd. połączyło się z częścią David MacBrayne Ltd., tworząc Caledonian MacBrayne Ltd. Na nowe przedsiębiorstwo nałożony został obowiązek świadczenia większości regularnych usług przewozowych na obszarze zatoki Firth of Clyde i West Highlands and Islands. Przed 2006 r. przedsiębiorstwo Caledonian MacBrayne Ltd. w całości stanowiło własność państwa i podlegało Sekretarzowi Stanu ds. Szkocji, natomiast po decentralizacji w 1999 r. stanowiło włas­ ność rządu szkockiego. W październiku 2006 r. przedsiębiorstwo Caledonian MacBrayne Ltd. przeszło restrukturyzację w celu oddzielenia funkcji własności aktywów obejmujących statki i nabrzeżne środki trwałe od funkcji przewozu promowego. Nowa struktura została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1 Bieżąca struktura własnościowa

(16)

(17)

(18)

(19)

Obsługę usług promowych przeniesiono do dwóch nowych przedsiębiorstw: CalMac Ferries Ltd i Cowal Ferries Ltd, które zostały utworzone jako dwie spółki zależne stanowiące w całości własność David MacBrayne Ltd. To ostatnie przedsiębiorstwo było wcześniej spółką uśpioną, która stanowiła w całości własność rządu szkockiego.

(6) Hebrydy Zewnętrzne i Wewnętrzne oraz wyspy zatoki Firth of Clyde.

L 45/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

(20)

Usługi na Hebrydach przejęło CalMac Ferries Ltd. wraz z dwiema spółkami zależnymi będącymi w całości jego własnością: Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) Ltd. i Caledonian MacBrayne HR (UK) Ltd., które zatrud­ niają odpowiednio personel na pokładach statków i na lądzie.

(25)

Również Cowal Ferries Ltd. czarteruje trzy swoje statki od CMAL.

(26)

(21)

Usługi w zatoce Clyde przejęło Cowal Ferries Ltd.

(22)

Jednocześnie przedsiębiorstwo Caledonian Maritime Assets Ltd. (zwane dalej „CMAL”) zachowało własność statków i nabrzeży wykorzystywanych do obsługi połą­ czeń promowych na trasach obsługujących Clyde i Hebrydy.

(27)

Z uwagi na fakt, że poszczególne przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, należą do tej samej grupy, oraz w celu uproszczenia w pozostałej części niniejszej decyzji termin „CalMac” będzie stosowany jednakowo w odniesieniu do przedsiębiorstw będących własnością David MacBrayne Ltd. oraz – w ramach okresu przed restrukturyzacją – w odniesieniu do Caledonian MacBrayne Ltd., Caledonian Steam Packet Company Ltd. i David MacBrayne Ltd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.