Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 20

Strona 20 z 48

(158) Przedmiotowe płatności w formie dotacji na pokrycie

deficytu oraz w formie dotacji/pożyczek kapitałowych realizowane są wyłącznie na rzecz konkretnych przedsię­ biorstw. Mają więc charakter selektywny.

(159) Regularne

pośrednictwem CMAL, które z kolei wynajmie je prze­ woźnikowi, któremu zostanie udzielone zamówienie. Władze brytyjskie są zdania, że przedmiotowa UOIG jest uzasadniona z wielu powodów związanych m.in. z częstotliwością, wygodą usługi, ogólnym czasem podróży, integracją z innymi środkami transportu czy wiarygodnością usługi. 5. OCENA ŚRODKA 5.1. ISTNIENIE POMOCY PAŃSTWA 5.1.1. KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z ART. 87 UST. 1 TRAK­


TATU

finansowanie CalMac oraz NorthLink 1 i NorthLink 2 zmniejsza koszty operacyjne, które te przedsiębiorstwa musiałyby normalnie ponosić, i zapewnia im korzyść gospodarczą w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami które finansują swoją dzia­ łalność wyłącznie w oparciu o przychody handlowe. Aby jednak ustalić, czy występuje korzyść stanowiąca pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, Komisja musi ocenić, czy spełnione zostały „warunki Altmark” (34).

(160) Rynek tras kabotażu morskiego został w pełni uwolniony

z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie kabo­ tażu morskiego, tj. dnia 1 stycznia 1993 r. Jeżeli które­ mukolwiek z przedsiębiorstw przyznano korzyść z uwzględnieniem kryteriów Altmark, korzyść ta mogłaby zakłócać konkurencję i wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Jako takie spełnione byłyby trzecie i czwarte kryterium zawarte w art. 87 ust. 1 Traktatu.

(155) Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu „wszelka pomoc przy­

znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”.

(161) Komisja potwierdza również swoją wstępną ocenę, że

płatności dokonane na rzecz CalMac oraz NorthLink 1 i NorthLink 2 nie są zgodne z zachowaniem prywatnego inwestora w normalnych warunkach rynkowych. Dlatego też płatności tych nie można uznać za wyłączone z pomocy państwa w oparciu o test prywatnego inwes­ tora.

(156) Kryteria wymienione w art. 87 ust. 1 Traktatu mają

charakter kumulacyjny. Dlatego też w celu określenia, czy opisane powyżej płatności dla CalMac, NorthLink 1 i NorthLink 2 stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, należy ustalić, czy pomoc finan­ sowa: — obejmuje stratę zasobów państwa przypisywaną państwu, — zapewnia selektywną korzyść pewnym przedsiębior­ stwom lub produkcji niektórych towarów, — zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, oraz — wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

(162) Sprzedaż aktywów, która miała miejsce w okresie przej­

ścia z NorthLink 1 do NorthLink 2, nie zawierała elementów pomocy państwa. Wszystkie aktywa będące własnością NorthLink 1, które miały znaczenie dla świad­ czenia usług promowych, zostały przedstawione wszystkim oferentom w trakcie trwania procedury prze­ targowej w latach 2004–2005 (zob. motyw 88 powyżej). Sprzedaż aktywów za łączną kwotę ok. 1,5 mln GBP, przeprowadzona została w oparciu o rzeczywistą cenę rynkową lub szacowaną cenę rynkowa, w zależności od aktywów. Jako że aktywa były dostępne dla wszystkich oferentów po takich samych cenach, a ceny te odpowia­ dały cenom rynkowym towarów, ich sprzedaż nie obej­ mowała zasobów państwa i nie przysparzała żadnemu przedsiębiorstwu selektywnej korzyści gospodarczej. Stąd też wyklucza się istnienie elementów pomocy państwa w sprzedaży aktywów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.