Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 22

Strona 22 z 48

(166) Zgodnie

(168) Jak wskazano w decyzji o wszczęciu formalnego postę­

powania wyjaśniającego w okresie poprzedzającym zamówienie z 2007 r. rekompensata z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej niewątpliwie nie spełniała wszystkich kryteriów Altmark. Obowiązki świadczenia usługi publicznej nie zostały jasno zdefiniowane w akcie prawnym. Ponadto w formalnym akcie specyfi­ kacji nie określono jasno obowiązku świadczenia usługi publicznej, takich jak obsługiwane porty, regularność rejsów, ich ciągłość i częstotliwość. Parametrów niezbęd­ nych do ustalenia rekompensaty nie określono ex ante w przejrzysty sposób, a poziomu odszkodowania nie obliczono na podstawie analizy kosztów średniego przedsiębiorstwa. Wstępna ocena decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego została tym samym potwierdzona.


(169) Ze względu na fakt, że rekompensaty za obsługę trasy

Gourock–Dunoon są ciągle realizowane na tej podstawie, wyżej przedstawiona ocena ma również zastosowanie do tej trasy. b) Po zamówieniu z 2007 r. Altmark 1 – jasno określony obowiązek świadczenia usługi publicznej

(170) W odniesieniu do tego konkretnego sektora istnieje

rozporządzenie określające, z jakich elementów powinna składać się prawidłowa definicja obowiązku świadczenia usługi publicznej. Spełnienie kryterium Altmark 1 należy wobec tego oceniać w odniesieniu do art. 4 rozporzą­ dzenia w sprawie kabotażu morskiego określającego specyfikacje, które powinny być częścią obowiązku świadczenia usługi publicznej, a mianowicie: obsługiwane porty, regularność rejsów, ich ciągłość, częstotliwość, zdolność do świadczenia usługi, stawki opłat i załoga statków.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/53

(171) Zamówienie z 2007 r. wyraźnie spełnia ten warunek

określając szczegółowo wszystkie te parametry. Szczegó­ łowe dane dotyczące załogi statków nie zostały zawarte w dokumencie przetargowym, ale wymogi dotyczące na przykład jakości usługi i przestrzegania przepisów w zakresie zatrudnienia nie pozostawiają zbyt wielu możliwości zaistnienia znacznych rozbieżności w kwestii obsady statków.

wykorzystywane w takiej procedurze nie są ustalane obiektywnie z wyprzedzeniem w odniesieniu do wszyst­ kich możliwych wydarzeń. Procedura arbitrażowa prowadzi do braku przejrzystości w określaniu para­ metrów rekompensaty. Wprowadza również ryzyko zmienności rekompensat przyznawanych w kolejnych latach, która nie zależy od przejrzystych, z góry okre­ ślonych i obiektywnych kryteriów.

(176) Dlatego też Komisja nie jest w stanie stwierdzić ponad

(172) Zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie

pomocy państwa dla transportu morskiego (35) (zwanymi dalej „wytycznymi morskimi”) zamówienie publiczne na usługę jest również udzielane na wystarczająco długi okres – sześć lat.

wszelką wątpliwość, Altmark 2.

że

spełniony

jest

warunek

Altmark 2 – ex ante, obiektywne i przejrzyste ustalenie para­ metrów do obliczenia rekompensaty

(173) W kontekście oceny spełnienia kryteriów Altmark drugi

Altmark 3 – brak z rozsądnym zyskiem)

nadwyżki

rekompensaty

(łącznie

(177) Jak wskazano w poprzedniej sekcji, parametry rekompen­

warunek wymaga, by parametry, na podstawie których obliczona jest rekompensata, zostały wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, z uwzględnieniem wszystkich zmiennych (np. kosztów paliwa, inwestycji w nowe statki itp.). jednej strony, przed rozpoczęciem wypełniania obowiązku świadczenia usługi publicznej parametry wyli­ czania rekompensaty były dość jasne. Były one równe kosztom przewidywanym przez oferentów, które musiały zostać oszacowane szczegółowo, powiększonym o ustalony poziom marży zysku i pomniejszonym o oczekiwany przychód ze świadczenia usług promo­ wych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.