Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 26

Strona 26 z 48

W zamówieniu wymagano również, by rząd szkocki wypłacił NorthLink 1 dodatkowe dotacje w przypadku, gdyby stopa zwrotu z kapitału była niższa od pewnej wartości, lub gdyby inne czynniki niezależne od przedsiębiorstwa spowodowały spadek jego przy­ chodów (np. wzrost cen paliw o ponad 10 %). Po poja­ wieniu się w przedsiębiorstwie NorthLink trudności finansowych w 2003 r. dokonano dodatkowych płat­ ności, a w 2004 r. podpisano protokół zmiany, w którym przewidziano miesięczne płatności na rzecz NorthLink 1 oraz możliwość dokonania dodatkowych płatności w zależności od kondycji finansowej NorthLink 1.


(205) Możliwości

(200) Jak wspomniano w motywie 170 powyżej, w odniesieniu

do tego konkretnego sektora istnieje rozporządzenie określające, z jakich elementów powinna składać się prawidłowa definicja obowiązku świadczenia usługi publicznej. Spełnienie kryterium Altmark 1 należy wobec tego oceniać w odniesieniu do art. 4 rozporzą­ dzenia w sprawie kabotażu morskiego.

dodatkowego finansowania wykraczające poza poziom rekompensaty przewidziany w pierwotnym zamówieniu nie zostały określone w oparciu o obiektywne i przejrzyste parametry ex ante, co pokazał fakt wystąpienia później konieczności zapew­ nienia dodatkowego finansowania poza zakresem zamó­ wienia publicznego na usługi. W każdym razie dodat­ kowe możliwości finansowania przewidziane w protokole zmiany oraz dodatkowe płatności dokonane na rzecz NorthLink 1 po wystąpieniu trudności finanso­ wych tego przedsiębiorstwa nie zostały oparte na obiek­ tywnych i przejrzystych parametrach.

(201) Jasne jest, że zaproszenie do składania ofert spełniło to

kryterium dzięki szczegółowemu zdefiniowaniu wszyst­ kich parametrów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie kabotażu morskiego, tj. obsługiwanych portów, regularności rejsów, ich ciągłości, częstotliwości, zdolności do świadczenia usługi, stawek opłat oraz załogi statków. Potwierdza to sprawozdanie Agencji Rządowej ds. Audytu z grudnia 2005 r.

(206) Dlatego też nie można stwierdzić ponad wszelką wątpli­

wość, że spełniony jest warunek Altmark 2.

Altmark 3 – brak z rozsądnym zyskiem)

nadwyżki

rekompensaty

(łącznie

(207) Jak wskazano w poprzedniej sekcji, parametry rekompen­

(202) Zamówienie publiczne na usługi obejmowało okres

sześciu lat zalecany w wytycznych morskich.

Altmark 2 – ex-ante, obiektywne i przejrzyste ustalenie para­ metrów do obliczenia rekompensaty

(203) Z

jednej strony przed rozpoczęciem wypełniania obowiązku świadczenia usługi publicznej parametry do wyliczania rekompensaty były dość jasne. Były one

saty były na ogół jasno ustalone, z wyjątkiem kryteriów wykorzystywanych w procedurze arbitrażowej przewi­ dzianej w pewnych okolicznościach. Mimo że niektóre parametry rekompensaty nie zostały precyzyjnie zdefinio­ wane z wyprzedzeniem, wdrożona procedura dokony­ wania przeglądu kwoty rekompensaty w takich okolicz­ nościach była odpowiednia do zapewnienia, że nie będzie nadwyżki rekompensaty. Dlatego też zamówienie publiczne na usługi z NorthLink 1 spełniło warunek Altmark 3.

L 45/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

Altmark 4 - procedura przetargowa – w przypadku braku procedury przetargowej koszty oblicza się w odniesieniu do średniego przedsiębiorstwa

(208) Tak jak w analizowanym wcześniej przykładzie CalMac

portów, regularności rejsów, ich ciągłości, częstotliwości, zdolności do świadczenia usługi, stawek opłat oraz załogi statków.

(216) Zamówienie publiczne na usługi obejmuje wystarczająco

(motyw 178 powyżej), obowiązek świadczenia usługi publicznej został przypisany przedsiębiorstwu NorthLink 1 w następstwie procedury przetargowej.

długi okres czasu – sześć lat – zgodnie z wytycznymi morskimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.