Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 34

Strona 34 z 48

(274) Samo przedsiębiorstwo Western Ferries przyznaje, że

(269) Obowiązek świadczenia usługi publicznej na tej trasie

i właściwa rekompensata dotyczą wyłącznie przewozu osób, nie dotyczą natomiast przewozu pojazdów użytko­ wych. CalMac może jednak świadczyć usługi transpor­ towe pojazdów użytkowych na zasadach czysto handlo­ wych. jest zgodna z art. 4 rozporządzenia w sprawie kabotażu morskiego. Podstawowe cechy charakterystyczne usługi publicznej, np. obsługiwane porty, regularność rejsów, ich ciągłość, częstotliwość, zdolność do świadczenia usług, stawki opłat i załoga statków, nie są w rzeczywistości formalnie zdefiniowane w ustawie.


(270) Definicja obowiązku świadczenia usługi publicznej nie

„przyszłością jakichkolwiek usług subsydiowanych do Dunoon może być tylko kontynuacja obowiązku świad­ czenia usługi publicznej wyłącznie dla pasażerów za pomocą statku/statków wyłącznie pasażerskich”. Udział Western Ferries w przewozach pasażerskich wynosi obecnie 68 %, a w przewozach handlowych i przewozach pojazdów wynosi 86-88 %. Dowodzi to, że CalMac odgrywa znaczną rolę w przewozie pasa­ żerów, natomiast mniejszą w przewozach handlowych i w przewozach pojazdów.

(275) Zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu o UE rola Komisji musi

(271) Zainteresowane strony twierdzą, że definicja obowiązku

świadczenia usługi publicznej w stosunku do trasy Gourock–Dunoon stanowi oczywisty błąd przez odwo­ łanie do konkurencyjnej usługi. Rzeczywiście istnieje inne przedsiębiorstwo - Western Ferries – świadczące usługi transportowe (dla pasażerów, pojazdów i towarów) na podobnej trasie, które obsługuje zasadniczo te same loka­ lizacje, jednak różni się portami, w których zaczyna i kończy rejs. McGill’s Buses (lokalny przewoźnik auto­ busowy) oferuje pasażerom pieszym bezpośrednie połą­ czenie autobusowe z centrum Dunoon, korzystając z połączenia obsługiwanego przez Western Ferries, oraz dowiezienie pasażerów przez Gourock do centrum Glasgow. macje na temat adekwatności UOIG w odniesieniu do przewozu pasażerów na tej trasie. Przyznaje, że chociaż McGill’s Buses wraz z Western Ferries świadczą usługę „przeprawową” dla pieszych pasażerów w przypadku bardzo ograniczonej liczby rejsów, to pod względem częstotliwości, wygody, czasu podróży, integracji trans­ portu, niezawodności oraz dostępu dla pasażerów jej cechy charakterystyczne sprawiają, że nie zastępuje ona usługi świadczonej przez przedsiębiorstwo CalMac. Zatem istnieje logiczne uzasadnienie ekonomiczne

ograniczać się do sprawdzania oczywistych błędów w definicji UOIG. Chociaż istnieje konkurencyjna usługa w przewozie pasażerów na tej samej trasie, usługa ta nie może zastąpić usługi świadczonej przez CalMac, nato­ miast cechy charakterystyczne usługi świadczonej przez CalMac nie upoważniają ostatecznie do stwierdzenia popełnienia oczywistego błędu w definicji obowiązku świadczenia usługi publicznej.

(276) Kolejną powiązaną kwestią, którą podniosło Western

Ferries, jest to, że przedsiębiorstwo CalMac na tej trasie przewozi zarówno pasażerów, jak i pojazdy, natomiast obowiązek świadczenia usługi publicznej obejmuje tylko przewóz pasażerów. Western Ferries twierdzi, że prowadzi to do subsydiowania skrośnego i nieuczciwej konkurencji, dlatego też obowiązek świadczenia usługi publicznej powinien dotyczyć statków wyłącznie pasażer­ skich.

(272) Zjednoczone Królestwo przedstawiło wiarygodne infor­

(277) Zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu WE nie można tego

uznać za oczywisty błąd w definicji UOIG. Przewoźnicy, na których ciąży obowiązek świadczenia usługi publicznej, mogą również prowadzić niesubsydiowaną działalność handlową. Jeżeli przedsiębiorstwa te podej­ mują działalność handlową, muszą spełnić pewne wymogi dotyczące np. oddzielenia rachunków, odpo­ wiedniego przydzielania kosztów wspólnych oraz braku subsydiowania skrośnego między dwoma rodzajami dzia­ łalności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.