Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 43

Strona 43 z 48

nego NorthLink 2, Komisja jest z jednej strony zobowią­ zana sprawdzić, czy nie wystąpiła dotychczas nadwyżka rekompensaty za wykonywanie obowiązku świadczenia usługi publicznej. Sprawdzi ona również, czy nie doszło do żadnych ewentualnych antykonkurencyjnych zachowań, które mogłyby spowodować zwiększenie kosztów wypełniania obowiązku świadczenia usługi publicznej do wysokości, która byłaby nieproporcjonalna do celu zamówienia publicznego na usługę publiczną. Z drugiej strony Komisja musi sprawdzić, czy aktualne postanowienia zamówienia publicznego na usługi udzie­ lonego NorthLink 2 obejmują dostateczne zabezpie­ czenia, aby zapewnić proporcjonalność pomocy. pokazuje tabela 5, wyniki netto działalności NorthLink 2 związanej ze świadczeniem usługi publicznej były dodatnie w pierwszych dwóch latach działalności (2006/07 i 2007/08). Ogólny wynik netto działalności NorthLink 2 był dodatni i wynosił 2,4 mln GBP. Kwota ta odpowiada średniej rocznej nadwyżce finansowania publicznego w wysokości 1,2 mln GBP.


(56) Odnośnie do dopuszczalności metody „ekstrapolacji retrospek­ tywnej” zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie T-613/97 – UFEX i in. przeciwko Komisji (szcze­ gólnie pkt. 128–147). (57) W ciągu około czterech lat działalności przyznano NorthLink 1 łącznie 92,6 mln GBP. (58) Zob. pkt. 14 ram UOIG. (59) Średnie roczne przychody NorthLink 1 z tytułu działalności zwią­ zanej ze świadczeniem usługi publicznej wynosiły 32,4 mln GBP (zob. tabela 3 powyżej).

(346) Jak

(60) Zob. tabela 6.

L 45/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

(347) Jak wspomniano powyżej w przypadku NorthLink 1,

należy przede wszystkim zauważyć, że dane dostarczone przez władze Zjednoczonego Królestwa są wynikiem analizy rachunkowej przeprowadzonej na podstawie ustawowego sprawozdania finansowego. Wyniki te zostały zatwierdzone przez niezależnego audytora zewnętrznego w odniesieniu do zastosowanej metodyki, szczegółowych informacji księgowych i treści sprawoz­ dania. Nie stwierdzono żadnych znaczących różnic między wykazanymi kwotami a kwotami zawartymi w podstawowych księgach i rejestrach księgowych NorthLink 2. Komisja stwierdza, że dane te zostały odpo­ wiednio uzasadnione, i są wiarygodne (61).

była jawna i oferenci musieli wziąć ją pod uwagę podczas sporządzania ofert.

(353) NorthLink 2 nie otrzymało dotychczas nadwyżki rekom­

pensaty z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej. Co więcej, jak pokazuje tabela 5 powyżej, transport towarowy był dochodowy sam w sobie przez dwa lata działalności NorthLink 2. Oznacza to, że ceny naliczane z tytułu działalności handlowej przez NorthLink 2 były dyktowane przez rynek i zgodne z działaniami, jakie prywatny inwestor podejmuje w celu maksymalizacji zysków.

(354) Ponadto Komisja uznaje, że nie można bezpośrednio

(348) Średnia roczna nadwyżka finansowania publicznego

w wysokości 1,2 mln GBP jest bardzo niewielka w porównaniu ze średnią roczną rekompensatą ze środków publicznych przyznawaną NorthLink 2 – 26,6 mln GBP (62), co stanowi zaledwie ok. 4,5 % tej kwoty.

porównać stawek frachtowych na statkach typu ro-ro i lo-lo z powodów przedstawionych w pkt. 100 powyżej.

(355) Co więcej, w przeciwieństwie do NorthLink 2, Pentland

(349) Jak wspomniano powyżej, Komisja zaakceptowała zasadę

rozsądnego zysku z tytułu wypełniania obowiązku świad­ czenia usługi publicznej. W tym przypadku średnia roczna marża zysku wynosząca w przybliżeniu 2,4 % przychodów ze świadczenia usługi publicznej (63) jest ograniczona i może być uznana za rozsądną w świetle ryzyka ponoszonego przez NorthLink 2 w związku z wywiązywaniem się ze zobowiązaniami z tytułu świad­ czenia usługi publicznej. Należy przede wszystkim zauważyć, że te ograniczone zyski NorthLink 2 były zgodne z procedurą przetargową na zamówienie publiczne na usługi, a zatem musiały być utrzymywane na minimalnym poziomie zgodnie z warunkami rynko­ wymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.