Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 5

Strona 5 z 48

(39)

(40)

(13) Od 1995 r. flota zwiększyła się o 11 statków. (14) Od 1995 r. stawki zwiększały się w skali od 2 % do 5 % rocznie.

L 45/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

Tabela 1 Fundusze publiczne przyznane CalMac od 1995 r.

(w mln GBP) Dotacje na pokrycie deficytu Dotacje/pożyczki kapita­ łowe (1) Ogółem

1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


8,3 11,7 10,5 14,4 15,0 19,0 20,4 18,9 25,9 25,1 31,4 34,2 40,5

8,5 2,3 9,9 11,9 9,7 6,5 1,8 7,7 2,8 8,8 6,2 9,9 4,9

16,8 14,0 20,4 26,4 24,7 25,5 22,2 26,6 28,7 33,9 37,6 44,1 45,3

(1) Pożyczki po odjęciu spłaty pożyczek. Do 2002 r. nowe statki były finansowane poprzez połączenie dotacji (75 %) i pożyczek (25 %). Od 2002 r. wszystkie statki są finansowane wyłącznie na zasadzie pożyczek.

(41)

W odniesieniu do trasy Gourock–Dunoon Zjednoczone Królestwo przedstawiło informacje finansowe przedstawiające obroty netto z działalności związanej ze świadczeniem usługi publicznej (głównie przewóz pasażerów) i działalności handlowej (głównie usługi przewozu pojazdów) prowadzonej przez CalMac od okresu budżetowego 2002/2003:

Tabela 2 Rachunek zysków i strat dotyczący działalności związanej ze świadczeniem usługi publicznej i działalności handlowej CalMac na trasie Gourock–Dunoon od roku 2002/2003

(w mln GBP) Działalność związana ze świadczeniem usługi publicznej Przychody Koszty Zysk/Strata Przychody Działalność handlowa Koszty Zysk/Strata Ogółem Zysk/Strata

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9

– 3,1 – 3,4 – 3,4 – 3,8 – 3,7 – 3,7

– 2,4 – 2,7 – 2,7 – 2,9 – 2,8 – 2,7

1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0

– 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5

0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5

– 1,9 – 2,4 – 2,2 – 2,5 – 2,4 – 2,3

(42)

Kwoty podane w tabeli 2 wynikają z analizy rachunkowej przeprowadzonej na postawie ustawowego sprawozdania finansowego. Na przychody z działalności handlowej składają się głównie przychody z pojazdów i przychody od odpowiednich pasażerów (15). Przychody z usługi publicznej pochodzą głównie od pasażerów pieszych. Po stronie wydatków koszty wspólne, takie jak personel, koszty związane ze statkiem i koszty terminalowe dotyczące statków przewożących pasażerów i pojazdy, są rozdzielone według średniego wykorzystania pojemności statku w odniesieniu do pojazdów i pasażerów pieszych.

(15) Zakłada się, że średnio w każdym samochodzie podróżują dwie osoby. Liczba pasażerów „pojazdowych” jako procent całkowitej liczby pasażerów jest stosowana do całkowitego dochodu z pasażerów w celu obliczenia dochodu od pasażerów w działalności handlowej w przeciwieństwie do działalności w ramach usługi publicznej.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/39

(43)

Audytor wewnętrzny (KPMG LLP) przeprowadził uzgodnione procedury w zakresie metodyki, szcze­ gółowych informacji księgowych i treści sprawozdania. Nie stwierdzono żadnych znaczących różnic między kwotami podanymi w tabeli 2 przedstawionej powyżej a kwotami zawartymi w podstawowych księgach i rejestrach księgowych CalMac. 2.2. WYSPY PÓŁNOCNE 2.2.1. POŁĄCZENIA MORSKIE

(44)

Dostępne połączenia promowe na wyspach położonych na północ od Szkocji (archipelagi Orkadów i Szetlandów) są przedstawione na mapie 3.

Mapa 3 Połączenia morskie w północnej Szkocji

L 45/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2011

2.2.2. PRZEWOŹNICY 2.2.2.1. NorthLink

(45) (53)

2.2.2.4. Streamline Shipping Od 1984 r. przedsiębiorstwo Streamline Shipping obsłu­ giwało dwa razy w tygodniu przewozy kontenerowe między Aberdeen i Lerwick za pomocą czarterowanych statków o załadunku pionowym lub własnego kontene­ rowca.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.