Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 14

Strona 14 z 20

— Charakter kampanii: przekaz zawarty w działaniach promocyjnych i reklamowych ma charakter ogólny, polegają one bowiem przede wszystkim na organizo­ waniu wystaw, uczestniczeniu w targach oraz publi­ kowaniu katalogów i innych materiałów i nie mają na celu zniechęcenia konsumentów do zakupu produktów z innych państw członkowskich ani dyskredytowania tych produktów, ponieważ nie przy­ noszą one korzyści dla znaku towarowego określo­ nego przedsiębiorstwa lub indywidualnego produ­ centa (pkt 20 wytycznych w sprawie pomocy państwa na reklamę).


(96)

(97)

(22) Zob. pkt 108–114 decyzji w sprawie wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego.

8.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/21

— Limit wsparcia: środki są w całości finansowane z opłat parafiskalnych, a nakłady finansowe przedsię­ biorstw na te kampanie sięgają, z definicji, 50 % ich kosztów. Ponadto ponieważ sprawa dotyczy ogól­ nych środków o ogólnym zasięgu, a faktyczne korzyści z nich wynikające całkowicie rozkładają się na wszystkie podmioty w sektorze wina, poziom pomocy na beneficjenta pozostanie poniżej progu 100 000 EUR w okresie trzech lat.

3.2. Kampanie promocyjne i reklamowe na rzecz wina portu­ galskiego na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich

(102) Jeżeli chodzi o kampanie promocyjne i reklamowe na

motyw 38 powyżej); (iv) faktu, że przedmiotowe dzia­ łania miały na celu zapoznanie konsumentów z innych państw członkowskich z winami portugalskimi, a tym samym ułatwienie przeprowadzana działań w portugalskim sektorze wina, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (zob. motyw 39); a także (v) faktu, że kampanie prowadzone przez Viniportugal poza tery­ torium Portugalii miały na celu promowanie podstawo­ wych cech wina portugalskiego, zachęcenie konsu­ mentów w innych państwach członkowskich i państwach trzecich do degustowania tych produktów, które są im nieznane, jak również faktu, że nie zawierały one żadnych subiektywnych oświadczeń dotyczących jakości produktów, opartych wyłącznie na ich pocho­ dzeniu (zob. motyw 40).

rzecz wina portugalskiego prowadzone na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich przez Viniportugal, w szczególności po dniu 1 stycznia 2002 r., Komisja wyraziła wątpliwości odnośnie do zgodności tych kampanii z przepisami wytycznych w sprawie pomocy państwa na reklamę.

(106) Na podstawie dodatkowych informacji przekazanych

(103) Zgodnie z pkt 4.1 tych wytycznych dopuszczalne są

kampanie reklamowe prowadzone bezpośrednio lub pośrednio przez państwo członkowskie na rynkach innych państw członkowskich w celu zapoznania konsu­ mentów z produktami rolnymi danego państwa człon­ kowskiego lub regionu lub nawet z całą kategorią produktów danego państwa członkowskiego. Kampanie te muszą jednak przekazywać informacje na temat obiek­ tywnych cech przedmiotowych produktów i nie mogą zawierać subiektywnych oświadczeń dotyczących jakości produktów, opartych wyłącznie na ich pochodzeniu.

przez władze portugalskie i wobec braku jakichkolwiek przeciwstawnych uwag osób trzecich w następstwie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja jest zatem w stanie stwierdzić, że wątpliwości, które wyraziła przy wszczęciu postępowania odnośnie do obiektywnego charakteru kampanii promocyjnych i reklamowych przeprowadzonych na rynkach państw członkowskich i państw trzecich, zostały rozwiane.

(107) Mając na uwadze powyższe, Komisja stwierdza, że

pomoc na ogólną promocję wina w Portugalii, jak również pomoc na promocję i reklamę wina portugal­ skiego na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich, spełnia pozytywne i negatywne kryteria określone w wytycznych w sprawie pomocy państwa na reklamę.

(104) Wszczynając postępowanie, Komisja nie posiadała jednak

wystarczających informacji umożliwiających stwierdzenie, że kampanie te, chociaż odnosiły się do pochodzenia wina, przekazywały wyłącznie informacje na temat obiektywnych cech przedmiotowych produktów i nie zawierały subiektywnych oświadczeń dotyczących jakości produktów, opartych wyłącznie na ich pochodzeniu. Wezwano zatem władze portugalskie do wykazania, że wszelkie odniesienia do pochodzenia produktów rzeczy­ wiście spełniały te warunki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.