Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 17

Strona 17 z 20

8.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/23

(120) W swoich uwagach oraz informacjach dodatkowych

władze portugalskie zapewniają, że udział przychodów z opłaty pobieranej od produktów przywożonych był ograniczony wyłącznie do finansowania części kosztów ogólnych działań promocyjnych, które Viniportugal zrea­ lizowało w Portugalii. Władze oświadczają, że kampanie promocyjne i reklamowe na rzecz portugalskiego wina i wyrobów winiarskich prowadzone na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich są finansowane wyłącznie z przychodów z opłaty pobieranej od produktów krajowych.


produkty przywożone z innych państw członkowskich w celu sfinansowania działań promocyjnych prowadzo­ nych przez Viniportugal na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich stanowi finansowanie pomocy, która jest niezgodna z zasadami swobodnego przepływu towarów, a tym samym że pomoc państwa finansowana w ten sposób jest w takim samym stopniu niezgodna z Traktatem.

(125) Komisja może zasadnie wnioskować, na podstawie infor­

(121) Informacje przekazane przez władze portugalskie wska­

zują, że ogólne kampanie promocyjne w Portugalii przy­ noszą proporcjonalne korzyści produktom przywo­ żonym. Jak opisano w motywach 16 i 17, głównym celem kampanii reklamowych na poziomie krajowym jest przekonanie młodych dorosłych konsumentów obojga płci do zdrowej konsumpcji wina jako alterna­ tywy dla piwa lub innych napojów alkoholowych. Władze portugalskie przekazały również próbki kampanii reklamowych i projektów służących zwięk­ szaniu świadomości społecznej finansowanych ze środków pochodzących z tej opłaty. Ponieważ kampanie promocyjne mają na celu ogólną promocję konsumpcji wina, produkty przywożone korzystają na wyżej wymie­ nionych działaniach w takim samym stopniu.

macji i zapewnień przekazanych przez władze portugal­ skie (zob. motyw 104 niniejszej decyzji), że producenci i przedsiębiorcy z innych państw członkowskich korzys­ tają w takim samym zakresie jak producenci portugalscy z działań wspierających ogólną promocję, które były stosowane w Portugalii.

(126) Z drugiej strony władze portugalskie nie zaprzeczają, że

producenci i przedsiębiorcy z innych państw członkow­ skich nie mogą korzystać ze środków pomocy na promocję i reklamę za granicą, które obejmują wyłącznie wino portugalskie.

(127) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Spra­

(122) Przekazane informacje nie są jednak wystarczające, aby

udowodnić, że przychody z opłaty pobieranej od produktów przywożonych nie zostały wykorzystane do finansowania kampanii promocyjnych i reklamowych prowadzonych na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich, które, w odróżnieniu od ogólnych działań promocyjnych, przynoszą korzyści wyłącznie dla wina portugalskiego. W szczególności, zgodnie z danymi liczbowymi przekazanymi przez władze portu­ galskie, średni przychód pochodzący z opłaty pobieranej od produktów przywożonych w latach 1998–2005 wynosił 1 293 169 EUR, podczas gdy w tym samym okresie Viniportugal przeznaczało średnio 525 698 EUR rocznie na ogólne działania promocyjne w Portugalii (zob. motywy 36 i 38).

wiedliwości, jeżeli przychód z opłaty pobieranej według tych samych kryteriów zarówno od produktów krajo­ wych, jak i produktów przywożonych jest przeznaczony na finansowanie działalności ze szczególną korzyścią dla produktów krajowych objętych opłatą, opłata nałożona według tych samych kryteriów stanowi jednak dyskrymi­ nacyjne opodatkowanie w zakresie, w jakim obciążenie fiskalne produktów krajowych zrekompensowane jest korzyściami finansowanymi ze środków pochodzących z tej opłaty, podczas gdy obciążenie fiskalne produktów przywożonych stanowi obciążenie netto (29).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.