Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 18

Strona 18 z 20

(128) W przedmiotowej sprawie nie można zatem wykluczyć

(123) Ponadto nawet jeżeli prawodawstwo krajowe nakłada

obowiązek przeznaczania pewnego odsetka – nigdy nie mniejszego niż 25 % – przychodów z opłaty na ogólne działania promocyjne na rzecz wina i wyrobów winiar­ skich, nie jest prowadzona oddzielna księgowość dla tych dwóch części przychodów z tej opłaty. Władze portugal­ skie były w stanie przedstawić dane szacunkowe doty­ czące jedynie tej części przychodów z opłaty, którą pobrano od produktów przywożonych i przeznaczono na ogólną promocję.


(124) W świetle orzecznictwa przywołanego w motywie 116

powyżej oraz uwzględniając fakt, że działania finanso­ wane z opłaty stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 TFUE oraz że opłata ma charakter dyskrymina­ cyjny, co jest sprzeczne z art. 110 TFUE, w zakresie, w jakim istniał obowiązek uiszczania opłaty także w odniesieniu do produktów przywożonych z innych państw członkowskich, mimo że produkty te nie czer­ pały wszystkich korzyści wynikających z opłaty, Komisja stwierdza, że zysk uzyskany poprzez nałożenie opłaty na

dyskryminacji w odniesieniu do produktów przywożo­ nych. Z drugiej strony z informacji przekazanych przez władze portugalskie wynika, że produkty przywożone podlegały opłacie w takim samym stopniu jak produkty krajowe, ale nie czerpały z niej korzyści finansowanych ze środków pochodzących z tej opłaty w takim samym stopniu jak produkty krajowe. Jak wspomniano w motywie 122 powyżej, zgodnie z danymi liczbowymi przekazanymi przez władze portugalskie, średni przy­ chód pochodzący z opłaty pobieranej od produktów przywożonych w latach 1998–2005 wynosił 1 293 169 EUR, podczas gdy w tym samym okresie Viniportugal przeznaczało średnio 525 698 EUR rocznie na ogólne działania promocyjne w Portugalii. Nie jest prowadzona oddzielna księgowość, która pozwoliłaby wykazać, że przychód z opłaty pobieranej od produktów przywożo­ nych jest przeznaczany wyłącznie na ogólną promocję w Portugalii. W związku z powyższym opłaty parafis­ kalne i przychód z nich uzyskany są sprzeczne z art. 110 TFUE.

(29) Wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-234/99 Nygard Rec. s. I-3657, pkt 22, z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-28/96 Fricarnes SA Rec. s. I4939, pkt 23, z dnia 21 maja 1980 r. w sprawie 73/79 Komisja przeciwko Włochom Rec. s. 1533, pkt 15 oraz z dnia 11 marca 1992 r. w sprawach od C-78/90 do C-83/90 Compagnie commerciale de l’Ouest i inni Rec. s. I-1847, pkt 26.

L 5/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2011

(129) Na podstawie informacji otrzymanych w następstwie

wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja nie może stwierdzić, że pomoc na promocję portugalskiego wina i wyrobów winiarskich na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich nie była nawet częściowo finansowana z przychodów z opłaty na promocję wina pobieranej od produktów przywożonych. Komisja nie musi w zasadzie automatycznie badać wszystkich informacji, jakie mogły zostać przedstawione, ale musi z jednej strony dążyć do poznania wszystkich istotnych punktów widzenia, a z drugiej strony opierać się na informacjach, które są dostępne w momencie podejmowania decyzji (30). Komisja uważa i w związku z tym stwierdza, że finansowanie tych środków pomocy należy uznać za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

rium innych państw członkowskich i państw trzecich finansowane z opłaty nałożonej na produkcję wina i wyrobów winiarskich, która wpływa również na produkty z innych państw członkowskich, jest zgodna z mającymi zastosowanie przepisami wspól­ notowymi w zakresie, w jakim dotyczy ona tych beneficjentów. Komisja zauważa również naruszenie art. 110 TFUE w odniesieniu do finansowania pomocy. Z tego względu Komisja nie może uznać przedmiotowych środków za zgodne z rynkiem wewnętrznym, ponieważ spowodowały one dyskry­ minację produktów przywożonych w stosunku do produktów krajowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.