Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 20

(6) Zob. „Wykaz organów krajowych odpowiedzialnych za sprawdzenie zgodności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi sektora wina” (Dz.U. C 46 z 19.2.1999, s. 169). (7) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

(8) Odsetek ten wynosił: 25 % w 1997; 25 % w pierwszej połowie 1998 r. i 30 % w drugiej połowie 1998 r.; 35 % w pierwszej połowie 1999 r. i 40 % w drugiej połowie 1999 r.; 45 % w 2000 r.; 45 % w 2001 r.; 25 % w 2002 r.; 27,5 % w 2003 r.; 30 % w 2004 r.; oraz 30 % w 2005 r.

8.1.2011


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/13

(16)

Głównym celem kampanii reklamowych na poziomie krajowym jest przekonanie młodych dorosłych konsu­ mentów obojga płci do zdrowej konsumpcji wina jako alternatywy dla piwa lub innych napojów alkoholowych. Viniportugal wspiera również publikację książek, broszur i praktycznych poradników dotyczących wina w celu popularyzowania kultury wina; zawiera umowy z instytucjami szkolnictwa wyższego w celu promowania szkoleń dla pracowników branży winiarskiej i restauracyjnej; wspiera Stowarzyszenie Somelierów Portugalskich w celu podniesienia jakości win podawa­ nych w lokalach publicznie dostępnych oraz zapewnienia powszechnej znajomości właściwości wina; ponadto Viniportugal promuje umiarkowaną i rozsądną konsum­ pcję wina poprzez współpracę z podmiotami służby zdrowia przy organizacji seminariów na temat zapobie­ gania wysokiej zawartości alkoholu we krwi oraz na temat bezpieczeństwa na drogach, a także poprzez proponowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie reklamowania wina, aby promocja wina odbywała się w sposób godny oraz, aby zapobiegać promocji spoży­ wania alkoholu przez nieletnich. Władze portugalskie dostarczyły również próbki swoich materiałów reklamo­ wych, które wykazują zgodność z tymi zasadami. 2.2. Promocja wina portugalskiego na rynkach innych państw członkowskich i państw trzecich

(17)

okresie, z wyjątkiem ogólnej sesji szkoleniowej „Sistema de Informaćao e Gestão Vitivinícola 2000”, której całko­ wity koszt wyniósł 367,12 EUR, został w całości pokryty w ramach 6 Programu wsparcia na rzecz modernizacji rolnictwa i leśnictwa (PAMAF) oraz programu „Agro/Medida 7”. Obydwa te działania były współfinan­ sowane przez Europejski Fundusz Społeczny. W związku z tym władze twierdzą, że ani IVV, ani podmioty gospo­ darcze nie musiały wnosić wkładu w finansowanie tych programów szkoleniowych.

4. Opłata na promocję wina

(21)

Przedmiotowy środek dotyczy wykorzystania przy­ chodów z opłaty parafiskalnej pobieranej przez Instytut Winorośli i Wina (zwany dalej „IVV”) od podmiotów sektora począwszy od 1995 r. (9). Opłata ta ma na celu przyznanie temu organowi publicznemu wystarczających środków do wykonywania zadań w zakresie koordynacji sektora wina w Portugalii i stanowi ponad 62 % budżetu przeznaczonego na zarządzanie IVV.

(22)

(18)

W odniesieniu do kampanii promocyjnych na rzecz portugalskiego wina i wyrobów winiarskich na teryto­ rium innych państw członkowskich i państw trzecich władze portugalskie wskazały, że działania prowadzone na rynkach innych państw członkowskich i państw trze­ cich mają na celu promowanie win portugalskich i w praktyce odbywają się w formie publikacji reklam w czasopismach specjalistycznych, dystrybucji biule­ tynów, uczestnictwa w specjalistycznych wystawach i promocji wizyt wyspecjalizowanych dziennikarzy w Portugalii. Władze zapewniają Komisję, że kampanie takie nie mają na celu zniechęcenia konsumentów do zakupu produktów pochodzących z innych państw członkowskich lub zdyskredytowania tych produktów oraz że nie przynoszą one korzyści dla znaku towaro­ wego określonego przedsiębiorstwa lub indywidualnego producenta. W tym względzie władze portugalskie przed­ stawiły przykłady i próbki reklam zamieszczonych w specjalistycznej prasie zagranicznej. 3. Działania szkoleniowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.