Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 20

Kampanie te nie mają dyskredytować wyrobów winiar­ skich innych państw członkowskich ani zniechęcać konsumentów do zakupu wyrobów winiarskich pocho­ dzących z innych państw członkowskich, a ponadto są one zgodne z mającym zastosowanie prawodawstwem wspólnotowym (mianowicie prawodawstwem doty­ czącym oznakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych). W związku z tym działania reklamowe prowadzone przez Viniportugal w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach trzecich spełniają negatywne kryteria określone w pkt 18–30 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w zakresie reklamy produktów wskazanych w załączniku I do Traktatu WE i niektórych produktów nieujętych w tym załączniku (11) (zwanych dalej „wytycz­ nymi w sprawie pomocy państwa na reklamę”), które obowiązywały podczas stosowania przedmiotowej pomocy.


(49)

(43)

Jeżeli chodzi o wątpliwości wyrażone przez Komisję w związku z finansowaniem kampanii promocyjnych i reklamowych na rzecz wina w innych państwach człon­ kowskich i państwach trzecich, władze portugalskie wskazują, że w latach 1997–2005 przychody z pobierania opłaty od produktów pochodzących z innych państw członkowskich stanowiły zaledwie 15 % całkowitego przychodu z tej opłaty.

Roczny przychód z opłat na promocję wina (średnia roczna za lata 1998–2005) (12)

Pochodzenie Kwota (EUR) %

(44)

Krajowe wina i wyroby winiarskie Wina i wyroby winiarskie pocho­ dzące z innych państw członkow­ skich i państw trzecich Średni roczny przychód ogółem (1998–2005)

7 327 957 1 293 169

85 % 15 %

8 621 126

100 %

(11) Dz.U. C 252 z 12.9.2001, s. 5.

(12) Chociaż system pomocy ustanowiony dekretem z mocą ustawy nr 119/97 wszedł w życie dopiero w drugiej połowie 1997 r., Vini­ portugal rozpoczęło rzeczywistą działalność w zakresie promocji i reklamy dopiero w 1998 r. W związku z tym jedynie przychody uzyskane przez IVV począwszy od 1998 r. będą brane pod uwagę dla celów niniejszej decyzji.

L 5/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2011

(50)

W związku z tym władze portugalskie uważają, że produkty przywożone przyczyniają się do pokrycia zaledwie części kosztów ogólnej promocji wina i wyrobów winiarskich realizowanej w Portugalii, która przynosi takie same korzyści zarówno produktom krajowym, jak i produktom pochodzącym z innych państw członkowskich. Władze portugalskie ponownie wskazują, że pozostałe środki finansowe na ogólną promocję pochodzą w części z opłaty pobieranej od produktów krajowych, które odnoszą w związku z tym takie same korzyści z tej opłaty. Ponadto władze portu­ galskie stwierdziły, że średni koszt ogólnej promocji wina i wyrobów winiarskich jest znacznie wyższy niż część kwoty przyznanej Viniportugal z opłaty na promocję, pobieranej od produktów pochodzących z innych państw członkowskich. Według władz portugalskich wsparcie przyznawane corocznie na rzecz Viniportugal w omawianym okresie stanowiło od 25 % do 45 % przy­ chodów z opłaty na promocję wina (zob. motyw 15 powyżej). Zaledwie 15 % tej kwoty uzyskano w wyniku pobierania opłaty od produktów przywożonych z innych państw członkowskich. Pozostałe 85 % pochodziło z przychodów z opłaty pobranej od produktów krajo­ wych (13). Z powyższego wynika, że działalność Vinipor­ tugal jest finansowana głównie z przychodów z opłaty nakładanej na produkty krajowe.

zaledwie 15 % przychodów stowarzyszenia ogółem z opłaty na promocję, władze portugalskie stwierdzają, że wkład tych produktów ograniczał się do finansowania jedynie części ogólnych działań promocyjnych, jakie Viniportugal przeprowadziło w Portugalii.

(53)

Działania te, które zdaniem władz portugalskich przy­ niosą prawdopodobnie równe korzyści produktom krajowym i produktom przywożonym z innych państw członkowskich, zostały sfinansowane z jednej strony poprzez wkład uzyskany od produktów z innych państw członkowskich, a z drugiej strony poprzez wkład uzys­ kany od produktów krajowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.