Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

Data ogłoszenia:2011-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11

Strona 1 z 20
8.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/11

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie opłaty parafiskalnej na promocję wina stosowanej przez Portugalię C 43/04 (ex NN 38/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4891)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2011/6/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. usta­ nawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Trak­ tatu WE (3) (obecnie art. 108 TFUE).


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (1), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 6 grudnia 2004 r. (C(2004) 4522) Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśnia­ jącego, o którym mowa w art. 108 ust. 2 TFUE, w odniesieniu do tej pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w związku z przedmiotowym środkiem.

I. PROCEDURA

(1)

(5)

W związku z otrzymaną skargą Komisja Europejska, pismem z dnia 20 stycznia 2003 r., skierowała do władz portugalskich szereg pytań dotyczących opłaty parafiskalnej na promocję wina pobieranej przez Instituto da Vinha e do Vinho (Instytut Winorośli i Wina) oraz działań finansowanych z przychodów z tej opłaty.

(6)

Władze portugalskie przekazały swoje uwagi pismami z dnia 11 i z dnia 13 stycznia 2005 r. Uzupełniły swoją odpowiedź pismem z dnia 24 maja 2006 r. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych osób trzecich.

II. OPIS POMOCY Niniejsza sekcja zawiera krótkie podsumowanie kontekstu i istotnych faktów związanych ze środkami rozpatrywanymi w niniejszej decyzji. Szczegółowe infor­ macje zawarto w decyzji o wszczęciu postępowania, o której mowa w motywie 4.

(2)

Stałe Przedstawicielstwo Portugalii przy Unii Europejskiej odpowiedziało Komisji pismem z dnia 14 marca 2003 r. Pismami z dnia 4 sierpnia i z dnia 2 września 2003 r. oraz z dnia 24 lutego i z dnia 15 lipca 2004 r. przesłano dodatkowe informacje w odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję w przesłanych faksem pismach z dnia 14 maja i z dnia 22 grudnia 2003 r.

(7)

1. Instytut Winorośli i Wina (IVV) Instytut Winorośli i Wina jest organem publicznym, utworzonym w 1986 r. w celu zapewnienia kontroli i ogólnej koordynacji sektora winorośli i wina w Portugalii. Zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy nr 99/97 z dnia 26 kwietnia 1997 r. ustanawia­ jącego „ustawę organiczną o IVV” (5) ogólne zadania IVV obejmują wsparcie, badanie, kontrolę, nadzorowanie oraz promocję produkcji i wprowadzania do obrotu win i wyrobów winiarskich; w zakresie tych celów IVV posiada niezależność administracyjną i finansową.

(3)

Ponieważ przedmiotowy środek był stosowany od 1995 r. bez uprzedniego zezwolenia ze strony Komisji, włączono go do rejestru niezgłoszonej pomocy. Środki zastosowane przez Portugalię stanowią faktycznie nową pomoc, niezgłoszoną Komisji, a tym samym niezgodną z prawem w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia

(1) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest identyczna. Dla celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy w stosownych przypadkach rozumieć jako odniesienia odpowiednio do art. 87 i 88 Traktatu WE. (2) Dz.U. C 92 z 16.4.2005, s. 12.

(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (4) Zob. przypis 2. (5) Dekret z mocą ustawy nr 99/97 z dnia 26 kwietnia 1997 r. (DR nr 97 I-A z 26.4.1997).

L 5/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 5 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 28 z 20118.1.2011

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (  Dz.U. L 170 z 30.6.2008)

 • Dz. U. L5 - 27 z 20118.1.2011

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592) (1)

 • Dz. U. L5 - 7 z 20118.1.2011

  Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (1)

 • Dz. U. L5 - 5 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L5 - 3 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 12/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L5 - 1 z 20118.1.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.